Sveriges Kommuner och Landsting

Fler måste ta ansvar för en bra luft

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 08:55 CET

För att kommunerna ska klara miljökvalitetsnormerna för luft måste samhällets alla parter ta sin del av ansvaret. Det skriver Sveriges Kommuner och Landsting i ett positionspapper.

Miljökvalitetsnormerna för luft anger hur höga nivåerna av utsläpp får vara i utomhusluften och ska skydda människors hälsa. Alla kommuner ska se till att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom den egna kommunen. I dagsläget riskerar drygt 70 kommuner att överskrida tillåtna nivåer.

– Det finns oklarheter som gör det svårt för kommunerna att ta sin del av ansvaret för en bättre utomhusluft. Därför har vi tagit fram ett dokument som tydliggör vilka förutsättningar som krävs, säger Ulf Johansson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Ett problem är ansvarsfördelningen. Kommunerna kan inte tvinga andra samhällsaktörer att vidta åtgärder för att förbättra utomhusluften. Staten måste ta ett tydligt ansvar för infrastrukturen och näringslivet måste ta ansvar för till exempel fordonsindustrin. För att nå resultat krävs bland annat att alla parter tar sitt ansvar, säger Ulf Johansson.

Miljökvalitetsnormerna med sina absoluta krav står ibland i konflikt med plan- och bygglagens mer avvägande planering. Det gör att kommunerna många gånger upplever miljökvalitetsnormerna som ett hinder för hållbar stads- och tätortsutveckling.

– Det måste vara möjligt för kommunerna att göra en avvägning mellan olika målkonflikter inom lagstiftningen. Dessutom bör kommunerna kunna samverka över kommungränserna så att kostnaderna för luftmätningen inte blir orimlig, säger Ulf Johansson.

För mer information: Kerstin Blom Bokliden, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 78 60 eller e-post: Kerstin.Blom.Bokliden@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01