VHS Verket för högskoleservice

Fler sökande till vårens högskoleutbildningar

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 11:08 CET

Dryg 31 900 personer har anmält sig till vårens högskoleprogram genom Verket för högskoleservice (VHS). Det är en ökning med 8,5 procent jämfört med antagningen vårterminen 2003. Anmälningarna fördelar sig på 351 utbildningar vilket är 13 fler än till vårterminen 2003. Av de sökande har 14 794 anmält sig via VHS hemsida. Webbanmälningarna ökade med 27,5 procent jämfört med föregående vårtermin. Utöver antagningen till program via VHS finns även ett stort antal fristående kurser som söks direkt via respektive universitet och högskola, där antagningen också sker.

Antalet sökande per utbildningsområde
Ökningen av antalet sökande till högskoleprogrammen är ojämnt fördelad över olika utbildningar. Av de 13 utbildningsområden som finns har intresset ökat för 7 och minskat för 6 utbildningsområden, jämfört med föregående vårtermin (se tabell sid. 2). Det är framförallt utbildningsområdena samhällsvetenskap, teknik och beteendevetenskap som har fått fler förstahandssökande. De utbildningsområden som har förlorat flest förstahandssökande är data och språk.

Andelen kvinnor
Av de sökande är 73 procent kvinnor, vilket är en liten minskning jämfört med föregående vårtermin. Alla utbildningsområden förutom data och teknik har fler kvinnor än män bland de sökande. Störst andel kvinnor återfinns bland de sökande till utbildningar inom beteende-vetenskap, vård och undervisning. Störst andel män återfinns bland de sökande till utbildningar inom data och teknik. För båda utbildningsområdena, data och teknik, har andelen kvinnor minskat sedan föregående vårtermin.

Medelålder
Medelåldern för sökande är 26,5 år, beräknat på den ålder den sökande uppnår det år utbildningen startar. Högst medelålder har utbildningsområdet undervisning med 27,8 år och lägst medelålder har utbildningsområdet juridik med 23,3 år. Av de sökande är 60 procent 25 år eller yngre.

Kompletteringar
Många av de sökande kommer att komplettera sin anmälan med ytterligare meriter. Sista dag för komplettering är den 1 december 2003.

Kontrollbesked
Samtliga sökande får från oktober till och med början av december ett kontrollbesked där det framgår vilka meriter som finns registrerade och en preliminär bedömning av dessa. Kontrollbesked kan även innehålla begäran om kompletterande uppgifter.

Antagningsbesked
Runt den 16 december får den sökande det nationella antagningsbeskedet. Det är ett gemensamt besked, där den sökandes samtliga urvalsresultat redovisas. Det gäller utbildningar både sökta genom VHS och direkt hos respektive universitet/högskola. Svar på antagningsbeskedet ska ha kommit in senast den 30 december. Det enklaste och säkraste sättet att svara på är via Internet, www.antagning.sunet.se eller talsvar 020-42 44 55.

VHS hemsida
Sökandestatistiken i sin helhet samt detta pressmeddelande finns tillgänglig på VHS hemsida www.vhs.se.

*Samma person kan ha anmält sig som sökande inom ett eller flera utbildningsområden och finns då redovisade inom samtliga sökta utbildningsområden.

Eva Estberg
Informationschef
08-725 96 03
070-492 61 68
eva.estberg@vhs.se

Mer information:
Erica Finnerman tfn 725 96 37
Pierre Bastin tfn 08-725 96 15