Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Fler unga avstår alkohol

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 11:03 CET

Mer än 30 procent av eleverna i nian avstår från att dricka alkohol. Det visar CANs årliga
drogvaneundersökning bland skolelever. Det är den högsta nivån sedan mätningarna star-
tade 1971.


Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen har minskat jämfört med början av 2000-talet. I genom-
snitt dricker flickorna 2,1 liter 100 procentig alkohol per år och pojkarna 3,2 liter. Fortfarande dricker eleverna dock mer än de gjorde på 80-talet.

Trenden med ökande alkoholkonsumtion bland pojkar i årskurs två på gymnasiet har brutits. För
andra året i rad sjunker konsumtionen. I år ligger nivån på 6,1 liter. Flickornas konsumtion har varit
oförändrad sedan den första gymnasieundersökningen gjordes 2004 och ligger runt fyra liter.
Berusningsdrickandet ökar dock, visar CANs studie. Andelen som intensivkonsumerar, dricker en
mängd som motsvarar minst en flaska vin vid ett eller samma tillfälle, har ökat. I årets undersök-
ning svarade knappt hälften av flickorna och drygt hälften av pojkarna att de intensivkonsumerar
någon gång i månaden eller oftare.

– Det tycks inte vara några större problem för ungdomar att få tag på alkohol, säger Thomas Hvitfeldt, forskningssekreterare på CAN. Den främsta källan är kamrater, men även föräldrar och andra vuxna förser ungdomar med alkohol.

En femtedel av gymnasieungdomarna rapporterar också att de vid flera tillfällen blivit serverade al-
kohol på krogen före sin 18-årsdag.

Bakgrund
Drogvaneundersökningarna genomförs årligen bland elever i årskurs 9 sedan 1971 och i år 2 i gymnasiet sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på riksrepresentativa urval av klasser. I 2009 års undersökning deltog drygt 5 000 elever i årskurs 9 och ca 4 000 elever i gymnasiet. Bortfallet var 15 respektive 17 procent.

Kontakt
Thomas Hvitfeldt, 08-412 46 09, thomas.hvitfeldt@can.se
Isabella Gripe, 08-412 46 10, isabella.gripe@can.se
Skolelevers drogvanor 2009 (CAN-rapport nr 118) kan laddas ned från www.can.se/rapporter