Universitets- och högskolerådet

Fler vill bli lärare, ingenjörer och sjuksköterskor

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 10:34 CET

Universitets- och högskolerådet jämför ansökningsläget vid urval 1 vårterminen 2016 med vårterminen 2015 på utbildnings- och på individnivå. Antalet utbildningar minskar med två procent, men antalet antagna ökar med två procent jämfört med i fjol.

Förändringar på individnivå

Av 246 285  sökande (obehöriga och behöriga) blev 171 343 antagna, varav 114 014 till sitt förstahandsval (2,3 %). Antalet reservplacerade minskar till 110 635 (-4,0 %).

Utbildningar som leder till yrkesexamina

Antalet förstahandssökande ökar till flera yrkesutbildningar: till civilingenjörs- (16 %), socionom- (9 %), lärar- (7 %), sjuksköterske- (5 %) och läkarutbildningar (4 %). Fler behöriga sökande är det till civilingenjörs- (9 %), socionom- (8 %), lärar- (8 %), sjuk­sköterske- (5 %) och läkarutbild­ningar (1 %). Antalet antagna ökar till sjuksköterske- (14 %), lärar- (13 %), läkar- (8 %) och socionomutbildningar (1 %). Civilingenjörs- och socionomut­bild­ningar är de enda yrkesutbildningar där antalet antalet antagna till sitt förstahands­val minskar. Antalet reservplacerade ökar för alla yrkesexamensutbild­ningar. Störst ökning i absoluta tal har socionom- (630) och lärarutbildningar (305).

Förändringar på utbildningsnivå

Antalet utbildningar med behöriga sökande minskar med 2 procent – kurser minskar med 2 procent medan de betydligt färre programmen ökar med 3 procent. Även an­talet utbildningar där det är konkurrens om platserna minskar – kurser minskar med 5,5 procent och program med knappt 1 procent. Universiteten i Uppsala, Umeå, Stock­holm, Göteborg och Linnéuniversitetet har flest sökbara program och kurser samt flest utbildningar med behöriga sökande. Universiteten i Göteborg, Lund, Uppsala och Stock­­holm har flest utbildningar där det är konkurrens om platserna.

Blekinge tekniska högskola minskar antalet utbildningar mest medan Luleå tekniska universitet står för den största ökningen. Umeå univer­sitet minskar antalet utbild­ningar med behöriga sökande mest, medan Luleå tek­niska universitet ökar mest. För utbildningar där det råder konkurrens om platserna så minskar Göteborgs universitet mest medan Stock­holms universitet ökar mest.

Utbildningar som leder till yrkesexamina ökar mest för civilingenjörer (17 procent), sjuk­sköterskor (13 procent) och lärare (3 procent). För utbildningar med flest antal behö­riga sökande så ökar lärarutbildningar mest i faktiska tal, med civilingen­jörer, socionomer och sjuksköterskor strax efter. Bland utbildningar som leder till yrkes­examina och där det är konkurrens om platserna så är det ökat eller oförändrat antal utbildningar med undan tag för socionomutbildningar som minskar (-4 procent).

Kontaktpersoner

Utredare
Torbjörn Lindquist
010-470 03 90

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet erbjuder individer, skolor, lärosäten, myndigheter och organisationer stöd vid val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden samt utveckling genom internationellt samarbete. Myndigheten har cirka 250 anställda.