FAO

Flera fördelar med att använda återvunnet avloppsvatten inom jordbruket

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 13:58 CEST

Bättre vattenkvalitet och minskade kostnader för både jordbruket och städerna

Enligt en ny rapport från FAO kan vattenbrist och vattenföroreningsproblematik minskas genom att avloppsvatten från städer används till odling av livsmedel. Metoden har en potential som i dagsläget inte utnyttjas till fullo.

Återvunnet avloppsvatten används idag i ett 50-tal länder på en yta som motsvarar tio procent av all bevattnad mark, enligt rapporten "The Wealth of Waste: The Economics of Wastewater Use in Agriculture" som publicerades i samband med att Världsvattenveckan hålls i Stockholm mellan den 5 och 11 september.

Även om det endast är en liten del av det återvunna avloppsvattnet som används inom jordbruket i världen idag så vinner metoden allt större uppmärksamhet runt om i världen. I några länder, exempelvis Spanien och Mexico, används en stor del återvunnet vatten för bevattning av åkermark.

“Fallstudierna i rapporten visar att en säker användning av avloppsvatten för livsmedelsproduktion kan vara ett sätt att minska konkurrensen om vattenresurser mellan stad och jordbruk i regioner där det råder brist på vatten” säger Pasquale Steduto, chef på FAO:s enhet för mark och vatten. “Genom rätt användning kan även problem med städernas avloppsvatten och föroreningar nedströms avhjälpas.”

Metoden innebär minskade kostnader för jordbrukarna; dels på grund av ett minskat behov av uppumpat grundvatten, dels för att avloppsvatten innehåller en hel del näringsämnen som gör att utgifterna för växtnäringsämnen minskar.

“Avloppsvatten som behandlas på rätt sätt och är återvunnet på ett säkert vis har potential att erbjuda en ‘tredubbel förtjänst’ - för stadsbefolkningen, för jordbrukare och för miljön”, säger Steduto.

Fördelarna väger upp kostnaderna

Att anlägga effektiva renings- och återvinningssystem för avloppsvatten medför både investeringskostnader i form av startkapital och löpande driftskostnader. Men den största nyttan med sådana system är att högkvalitativt färskvatten som tidigare gick till bevattning kan användas som drickvatten och till industrin. För kommunala myndigheter innebär detta minskade kostnader då de slipper söka andra dyrare alternativ.

Att utnyttja den biogas som genereras vid återvinningen som bränsle skulle ytterligare kunna väga upp kostnaderna, försäljning av utsläppsrätter är en annan möjlighet.

"Att återanvända renat avloppsvatten inom jordbruket är inte det enda sättet att lösa vattenbrist och problem med vattenföroreningar, men rapporten visar att det i många fall är en mycket kostnadseffektiv lösning”, säger Steduto.

Lokala förutsättningar är viktiga

Hur kostnadseffektivt det är att återanvända avloppsvatten inom jordbruket beror på lokala förutsättningar och inför varje projekt bör en ekonomisk bedömning göras, med hänsyn till den rådande vattensituationen. Det är även nödvändigt att kartlägga behoven hos olika vattenanvändare och fördelarna som återanvändandet av vatten kan ge dem, enligt rapporten.

Det konstateras även att "projekt med avloppsvattenåtervinning troligtvis inte kan motiveras ekonomiskt med hänvisning till enbart användning inom jordbruk, utan i de flesta fall skulle fördelarna för städers invånare och industrin vara de främsta skälen till projekten”.

Det krävs tillräcklig rening och rätt hantering av avloppsvatten för att kunna använda det för bevattning, betonas det i rapporten.

Världsvattenveckan och FAO

Världsvattenveckan är en internationell konferens som hålls varje år i Stockholm och arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI). Under veckan tas många frågor inom vatten-, utvecklings- och hållbarhetsfrågor upp med syfte att försöka sammanlänka praxis, vetenskap, politik och beslutsfattande. Årets tema är "The Water Quality Challenge".

FAO anordnar i år två seminarier under veckan: Att minska risken för att orenat avloppsvatten används vid bevattning: strategier och incitament (2010-09-05) och World Water Day 2011 - Urban Water Management: viktiga frågor och prioriterade åtgärder (2010-09-07).

Dessutom kommer FAO delta i Lanseringen av den andra utgåvan av informationssamlingen om riktlinjer för säker användning av avloppsvatten inom jordbruket (2010-09-05).

Presskontakt

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Rapporten "The Wealth of Waste"

Världsvattenveckan

FAO om Vatten

FN om Vatten