Socialstyrelsen

Flera positiva tecken i hälsoutvecklingen – men fortsatt oro för unga flickor

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 08:46 CET

– Det psykiska välbefinnandet ser ut att ha ökat bland både vuxna och skolbarn sedan 2000-talets början. Men det är oroväckande att unga kvinnors psykiska välbefinnande inte har en lika gynnsam utveckling, säger Gudrun Persson enhetschef för anlysenheten vid EpC om Socialstyrelsens lägesrapport om folkhälsa 2006 som presenteras idag.

Det finns flera positiva tendenser i lägesrapporten. Ängslan, oro eller ångest, huvudvärk, trötthet och sömnbesvär har minskat i befolkningen vilket sammantaget pekar på att det psykiska välbefinnandet har ökat. Dessutom kan man konstatera att arbetsorsakade besvär har minskat. Ökningen av övervikt och fetma ser ut att ha stannat av bland vuxna och möjligen också bland barn. Bland kvinnorna har andelen med övervikt minskat. Alkoholkonsumtionen ökar inte längre och har minskat bland skolungdomar. Även narkotikamissbruk har minskat bland skolungdomar och mönstrande. Rökningen har under lång tid haft en nedåtgående trend som fortsätter.

Negativa tecken finns också. Mest oroväckande är att unga kvinnor i åldrarna 15 till 24 år har fortsatt ogynnsam utveckling av sitt psykiska välbefinnande sedan mitten av 90-talet. De unga kvinnorna har under samma tidsperiod haft en ökande alkoholkonsumtion, alltmer vårdats för alkoholförgiftning och gjort självmordsförsök i ökande omfattning. De röker också fortfarande i stor utsträckning även om rökningen minskar även bland dem. De unga männen i samma ålder har delvis också haft en motsvarande negativ utveckling.

De sociala skillnaderna i hälsorisker, ohälsa och död är framträdande och har delvis ökat. Arbetare, lågutbildade, ensamstående män, ensamstående kvinnor med barn och utrikesfödda har genomgående sämre hälsa än övriga. Utrikesfödda är en grupp vars hälsoutveckling särskilt måste uppmärksammas, exempelvis är deras psykiska hälsa mycket sämre än övriga befolkningens. Ofta har de sociala skillnaderna ökat när en positiv trend har observerats, exempelvis minskad rökning så att andelen icke-rökare ökat snabbare bland tjänstemän än bland arbetare.

En viss polarisering av hälsan kan noteras. Trots en på det hela taget positiv trend kan man ofta notera en motsatt trend för en liten grupp. Exempelvis har alkoholkonsumtionen minskat totalt sett men inte andelen högkonsumenter. Andelarna med riskkonsumtion och så kallad intensivkonsumtion har ökat bland både vuxna och unga.

Folkhälsa - Lägesrapport 2006 finns i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

Mera information: Gudrun Persson, 08-555 530 13Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se

Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.