Landstinget i Jönköpings län

Flertalet utlandsrekryterade läkare stannar i Jönköpings län

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:27 CET

Drygt 90 procent av de läkare Landstinget i Jönköpings län rekryterat utomlands de senaste fem åren arbetar kvar.Sammanlagt har Landstinget anställt drygt 120 läkare, främst från Tyskland och Polen, men även från Spanien, Ungern och andra EU-länder.

– När snart vart tredje läkarbesök innebär att patienten träffar en person med utländsk bakgrund är det uppenbart att förutsättningarna för att få vård skulle minska dramatiskt om dessa läkare lämnar oss, säger Landstingets personaldirektör Mats Hoppe.

Lyckade rekryteringar
I de flesta fall har det systematiska och uthålliga rekryteringsarbetet lyckats mycket bra.
– Att Landstinget tagit fram ett särskilt integrationsprogram för våra nya medarbetare tror vi har betytt mycket, säger Landstingets personaldirektör Mats Hoppe. De mottagande arbetsplatserna har också förberetts på vad det innebär att få en medarbetare från en annan kultur. Dessutom har intensiv och relativt lång utbildning i svenska och svensk vårdkultur varit en grundbult i arbetet – utan bra språkkunskaper blir man ingen bra läkare i den svenska sjukvården.

Svårare att rota sig
– Däremot har de spanska läkarna haft lite svårare att rota sig, säger Mats Hoppe.
Trots att sjukvårdsområdena gjort stora insatser för både läkarna och deras familjer, bland annat fadderverksamhet, svenskundervisning och stöd att söka jobb för medflyttande partner, ser det ut som om Landstinget kommer att förlora flera av de tio spanska läkare som anställts. I några fall handlar det om att läkarna eller deras barn inte trivts i Sverige, i andra att partnern inte lyckats få jobb.

Beklagligt
– Man får ha förståelse för att det kan vara svårt att lämna en sydeuropeisk storstad för att etablera sig i en mindre ort i ett land med ett betydligt kallare årstider. För Landstingets del är det naturligtvis beklagligt, men jag har svårt att se vad vi skulle ha kunnat göra ytterligare för att få dem att stanna hos oss.

Satsar på ST-läkare
Just nu är det inte aktuellt med nya utlandsrekryteringar. De senaste åren har Landstinget erbjudit många platser för AT- och ST-läkare (se fotnot). Dessutom tar Landstinget emot läkarstudenter i samarbete med läkarutbildningen i Linköping. Genom bra förutsättningar, konkurrenskraftiga löner och goda framtidsutsikter hoppas Landstinget att en hel del av läkarna väljer att fortsätta inom Landstinget.

90 procent har stannat
De flesta som rekryterats utomlands har dock stannat. Resultatet i januari 2006 är att drygt 90 procent av de utlandsrekryterade läkarna trivs och har rotat sig i länet. Flertalet har köpt hus och bidrar också aktivt till att rekrytera fler kolleger från sina gamla hemländer. I nationell jämförelse är detta ett mycket högt resultat.

Nationell uppmärksamhet
– Våra framgångar har även uppmärksammades nationellt genom att Landstinget 2003 stod som värd för en rikstäckande och mycket välbesökt konferens kring integration av utländsk vårdpersonal.
Erfarenheterna från detta arbete och olika utvärderingar har senare använts som un­derlag för fortsatt förbättring av Landstingets integrationsarbete, även för andra yrkesgrupper.

Mångfaldens betydelse
Landstinget har varit medarrangör i en seminarieserie i HLKs (Högskolan för lärande och kommunikation) regi. På så sätt har ett relativt stort antal chefer kunnat utveckla sin förståelse för mångfaldens betydelse för Landstingets verksamhet.

Drivande samverkansgrupp
Landstingets centrala samverkansgrupp (de fackliga organisationerna samt arbetsgivaren i det partsgemensamma organ som ersätter MBL på central nivå), har tagit på sig ett direkt ansvar för att driva integrations- och mångfaldsfrågorna. Dessa är numera en stående punkt på dagordningen.
Centrala samverkansgruppen har även initierat och genomfört ett mycket uppskattat och välbesökt heldagsseminarium kring mångfald.

Påverka attityder
– Genom att en högstatusgrupp som läkare erbjudits ett bra och genomtänkt inträde på den svenska arbetsmarknaden tror vi att vi påverkat attityder och fördomar på ett sätt som kommer alla länsinvånare tillgodo, säger Mats Hoppe.
– Vi hoppas också att vi bidrar till att påverka attityderna hos länets befolkning. Vi skulle ha mycket svårt att klara oss utan de läkare vi rekryterat utomlands.

Fler än i riket
Landstingets andel medarbetare med invandrarbakgrund enligt SCBs definition ligger på eller strax under snittet i riket för flesta yrkesgrupper. Men när det gäller läkare har Landstinget den högsta andelen för läkare – 31 procent. Rikssnittet är 23,7 procent
– Integration och mångfald är inte bara ord i policydokument, påpekar Mats Hoppe. I Landstinget i Jönköpings län är de nödvändig förutsättningar för att vi ska kunna erbjuda god vård med hög tillgänglighet.

Fotnot:
AT-läkare: Läkare på väg att bli legitimerade.
ST-läkare: Läkare på väg att bli specialister.
Landstingets pressmeddelanden:
www.lj.se/omlandstingetVänliga hälsningar
Lisbeth Lejon
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
lisbeth.lejon@lj.se
036-32 40 46
www.lj.se