Telemanagement Sverige AB

Flexiblare avtal ger både möjligheter & ställer högre krav

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 08:20 CEST

När väl det nya KST-avtalet blev klart för användning och avrop, har ett flertal offentliga verksamheter använt sig av detta. Hos oss på Telemanagement tog det fart direkt efter nyår och vi har nu arbetat med ett dussin olika offentliga verksamheter under det första halvåret, så visst det fanns ett uppdämt behov, berättar Mikael Roth, som ansvarig för Telemanagements affärskonsulter som arbetar med kravställarna och upphandlingar inom ICT-området.

Flexiblare avtal ger både möjligheter och ställer krav

- Erfarenheterna är att avropen blivit mer komplexa och att rådgivning blivit än mer viktig. Den införda flexibiliteten i och med införande av kravkatalog, där det går att fritt tillföra både adderande ska och börkrav, är i grunden positiv. Dock ställer det högre krav på avropande myndighets- eller organisations förmåga att kravställa utifrån relevanta behov, dvs.  inte skapa en onödig ”wish list” som kan vara kostnadsdrivande. I relation till detta har även utvärderingsmodell blivit viktigare att fastställa tidigt i avropet. Med stor frihet att addera börkrav är detta viktigt att påpeka säger Mikael Roth.

Utmaning att kravställa mobil täckning

- Ett kritiskt område som nu kan kravställas mer aktivt jämfört med det förra ramavtalet är mobil täckning. Detta gäller såväl utomhus- som inomhustäckning. Telemanagements erfarenhet hittills av det nya ramavtalet är klart mer flexibelt. Detta innebär en möjlighet men också en risk!

En liknande problematik fanns för några år sedan vid andra offentliga upphandlingsformer, som t ex öppet förfarande eller förhandlat förfarande. Vissa upphandlande enheter kravställde då orimligt angående t ex antal mätpunkter. Detta ledde till att operatörerna i sin utvärdering av affärsmöjlighet p.g.a. mätningar och kostnader för anbud tog beslut att inte lämna in anbud. Detta motverkade syftet med en förnyad konkurrensutsättning då resultatet blev få eller inga inkomna anbud fortsätter Mikael Roth.

Sammanfattningsvis anser Mikael Roth, utifrån utförda och pågående KST-avrop, att det finns vissa saker att ta hänsyn till och beakta:

  • Ett avrop är i dag att betrakta på samma sätt som en upphandling i och med den flexibilitet som kravkatalogen ger och kräver en omfattande detaljeringsnivå i kravställan.
  • En försiktighet i att addera främst ska-krav är att rekommendera. Det kan bli fel att tänka att ”det här har inte fungerat så nu ställer vi det och det som ska-krav”, vilket kan slå tillbaka kostnadsmässigt eller i en brist på inkomna anbud.
  • I det förra ramavtalet, gick det inte att ställa kompletterande krav angående mobil täckning, vilket var en stor brist i det tidigare ramavtalet. Nu med det nya KST-ramavtalet gäller det att hålla tillbaka och eventuellt ta hjälp då området är komplext!
  • Att noggrant överväga vad som KST-lösningen ska omfatta. Kanske är det inte det mest optimala att avropa samtliga tjänster från en och samma leverantör, även om avtalet medger detta.
  • Se upp med att slentrianmässigt efterfråga tjänster och funktioner som inte är nödvändiga men kanske driver onödiga kostnader.
  • Underskatta inte komplexiteten och att det alltid tar längre tid än man tänkt sig att ta fram en bra avropsförfrågan.

Telemanagement är ett oberoende affärskonsultföretag med kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors. Företaget hjälper sina uppdragsgivare inom näringsliv och samhälle att nå affärsmål och förbättra sin konkurrenskraft. Tjänsteutbudet omfattar allt från att skapa besparingar via intelligent upphandling av tekniklösningar, till att förbättra effektivitet, affärs- och kundnytta med hjälp av Telekommunikation och IT.