Näringsdepartementet

FlexMex2-utredningen: Handel med utsläppsrätter på väg att införas

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 14:22 CET

Den parlamentariska FlexMex2-utredningen överlämnar idag sitt andra
delbetänkande ”Handla för bättre klimat - tillstånd och tilldelning,
m.m.” (SOU 2003:120) till statssekreterare Claes Ånstrand på
Näringsdepartementet.

Inom EU kommer handel med utsläppsrätter att införas från den 1 januari
2005. Handeln kommer att omfatta förbränningsanläggningar inom kraft-
och värmeproduktion samt anläggningar inom energiintensiv industri
(järn- och stålindustri, mineralindustri samt pappersmassa, papper och
papp). Handeln kommer att avse utsläpp av koldioxid. I Sverige kommer
cirka 400-450 anläggningar att omfattas.

I detta sitt andra delbetänkande föreslår FlexMex2-utredningen en
svensk lagreglering som gör det möjligt att starta handeln med
utsläppsrätter den 1 januari 2005. Delbetänkandet behandlar regler för
det tillstånd som krävs för att delta i handelssystemet och för
tilldelningen av utsläppsrätter. Författningsförslagen föreslås träda i
kraft den 1 juli 2004. En fullständig lag som reglerar alla aspekter på
handeln kommer att presenteras under våren 2004.

Det betänkande som nu lämnas bygger på de principer för tilldelningen
av utsläppsrätter som delegationen föreslog i sitt första delbetänkande
i maj 2003. Detta innebär bland annat att tilldelningen av
utsläppsrätter skall ske gratis under systemets första period 2005 –
2007.
Regeringens proposition om riktlinjer för handelssystemet - mot
bakgrund av delegationens första delbetänkande - överlämnades igår till
riksdagen. Det nu aktuella delbetänkandet slutjusterades den 26
november, varför delegationen inte har haft möjlighet att beakta
skrivningarna i propositionen.

I handel med utsläppsrätter sätts ett tak för hur stora de totala
utsläppen får vara under ett år för de anläggningar som omfattas av
systemet. Detta betyder emellertid inte att ett tak sätts för utsläppen
från enskilda anläggningar. Varje anläggning i systemet ges ett visst
antal utsläppsrätter som kan överlåtas. Utsläppsrätten ger innehavaren
rätt att släppa ut en viss mängd koldioxid under ett år. Summan av
utsläppsrätterna motsvarar taket för de totala utsläppen. En anläggning
som omfattas av handeln skall sedan varje år kunna redovisa ett innehav
av utsläppsrätter som motsvarar anläggningens faktiska utsläpp under
föregående år. Företag som har höga kostnader för att minska utsläppen
kommer att köpa utsläppsrätter av företag som har låga kostnader för
att minska utsläppen.

Delegationen lämnar också förslag till ändringar i miljöbalken så att
gränsvärden för koldioxidutsläpp inte kan föreskrivas. Utredningen
föreslår att detta förbud kompletteras med ett förbud mot att begränsa
mängden använt fossilt bränsle. Vidare finner utredningen att kravet på
bästa möjliga teknik enligt 2 kap 3 § miljöbalken bör tas bort för de
anläggningar som omfattas av handelsdirektivet.

FlexMex2-utredningen tar inte ställning till frågan om
koldioxidskattens ställning i det framtida systemet för handel med
utsläppsrätter. Som underlag för den fortsatta diskussionen redovisar
delegationen i betänkandet argument för och emot att ta bort
koldioxidskatten, beräknat skattebortfall om skatten tas bort samt ett
antal exempel på hur ett eventuellt borttagande av koldioxidskatten
skulle kunna finansieras.

Betänkandet finns att läsa på http://naring.regeringen.se

Kjell Jansson
Ordförande
070 – 584 84 81

Anders Lundin
Huvudsekreterare
070 – 668 05 14