Ramboll Sweden AB

Flygaska kan skydda miljön enligt Ramböllstudie

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 11:03 CEST

Ramböll har genomfört ett pilotprojekt tillsammans med Mariestads Kommun och Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB). Projektet har gått ut på att studera om det går att täta nerlagda deponier med hjälp av flygaska* från returpapperstillverkning. Resultatet från studien visar att detta är möjligt vilket innebär att askan kan användas för att skydda miljön istället för att betraktas som miljöfarlig.

För att genomföra projektet anlade Mariestads kommun en pilotyta på Bånghagens avfallsdeponi som delades i två lika stora delar med olika anläggningstekniker. Företaget Metsä Tissue och Mariestads Kommun är mycket nöjda med studien som visar att aska är ett både billigt, effektivt och miljövänligt sätt att täta deponier. Eftersom det finns krav på att deponier som inte längre är aktiva tätas ordentligt skapar detta möjligheter som är mycket positiva för miljön. Idag är dock askan klassad som ”Icke farligt avfall”.

Rambölls studie visar på att askans kemiska och geotekniska egenskaper visar prov på en hög täthet och stabilitet efter befuktning. Utlakning av metaller är låg och flygaskans höga innehåll av kalk medför att den binder föroreningar. Därför är den intressant för både sluttäckning av deponier och för stabilisering av förorenade massor och sediment så att miljöfarliga ämnen inte rinner ut i naturen.

Laboratorieförsök visar att flygaskans höga innehåll av kalk medför att den binder föroreningar och minimerar utlakning av metaller. Därför är den intressant för både sluttäckning av deponier och för stabilisering av förorenade massor och sediment så att miljöfarliga ämnen binds, istället för att hamna i naturen. Idag deponeras flyg- och bottenaskan från KKAB på Bånghagens avfallsdeponi i Mariestad

- Vi har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen för omklassning från avfallsklassen ”Icke farligt avfall” till klassningen ”Inert avfall”. Förhoppningsvis kommer det att ändras inom kort, förklarar Kristina Hargelius, projektledare för studien på Ramböll i Göteborg.

Även Ramböll i Finland och Norge arbetar med liknande projekt med andra typer av aska och mycket pekar på att materialet är synnerligen effektivt även när det gäller att binda förorenat material så att det inte rinner ut i dagvattnet från deponier. Det finns även möjligheter att använda det som tätningsmedel och i och med Rambölls utökade arbete inom gruvnäringen finns även möjlighet att använda det i samband stabilisering av föroreningar i mark och sediment.

*flygaskan från KKAB är en restprodukt som bildas vid förbränning av det fiberslam som uppkommer vid returpapperstillverkningen vid Metsä Tissues pappersbruk i Mariestad. 

Kontaktperson
Kristina Hargelius
Uppdragsledare, Miljö
010 615 33 93
070-619 83 39
kristina.hargelius@ramboll.se

Presskontakt
Yvonne Ronnerfors
Kommunikationschef Ramböll
010-615 60 51
070-994 70 04
yvonne.ronnerfors@ramboll.se

Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management, projektledning och IT. Ramböll Sverige med sina 1 400 medarbetare är en del av Ramböllkoncernen som har närmare 10 000 medarbetare på ca 200 kontor världen över.

www.ramboll.se