Fly Me AB

FlyMe tillförs 54 MSEK genom garanterad företrädesemission

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 17:00 CEST

Styrelsen för Fly Me beslutade idag den 6 maj 2004 att genomföra en nyemission av aktier med företräde för bolagets aktieägare. Emissionen tillför Fly Me cirka 54 miljoner kronor före emissionskostnader.
Emissionen är till 100 procent garanterad. Garantiersättning utgår i form av optionsrätter.
Varje femtal aktier berättigar till teckning av två nya aktier till kursen 0,73 kronor.
För varje tvåtal nytecknade aktier erhålles en optionsrätt vilken berättigar till teckning av en ny aktie under maj 2005 till kursen 0,85 kronor. Optionsrätten kommer att marknadsnoteras på Nya Marknaden.
Styrelsens beslut är tagna under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. En extra bolagsstämma avses hållas den 24 maj 2004.

Syftet med nyemissionen är att i ett expansivt skede i verksamheten stärka balansräkningen för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling inom nuvarande linjenät. Det tillförda kapitalet avses även användas för en utökning av verksamheten inom Skandinavien och Europa. Fly Me har nyligen aviserat de nya linjerna Göteborg-Nice och Göteborg-Palma och utvärderar ett flertal andra möjligheter främst inom Nord- och Östeuropa. Som ett första steg planerar Fly Me att leasa ytterligare en Boeing 737 vilken då blir bolagets femte flygplan av samma typ.

Styrelsen för Fly Me Europe AB beslutade den 6 maj 2004 om nyemission av aktier. Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna. Fem befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier av samma serie till en teckningskurs av 0,73 kronor per aktie vilket tillför bolaget ca 54 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 7 juni – 18 juni 2004. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 1 juni 2004. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 26 maj 2004. Handel med teckningsrätter sker under perioden 7 juni – 15 juni 2004. Nyemissionen innebär att antalet aktier kommer att öka med högst 73 975 673 till högst 258 914 858. Emissionen är till fullo garanterad.

Styrelsen beslutade även att uppta förlagslån genom emission av skuldförbindelser med avskiljbara optionsrätter. Optionsrätterna skall dels överlåtas till de som tecknar i emissionen och dels utgöra ersättning till de som garanterar emissionen. För varje tvåtal tecknade aktier erhålles en optionsrätt vilken berättigar till teckning av en ny aktie i samma serie. Garanterna erhåller som ersättning för varje garanterad aktie 0,6 optionsrätter för nyteckning av B-aktier. Totalt antal optionsrätter som kommer att överlåtas till de som tecknar i emissionen uppgår till högst 36 987 836 och antalet optionsrätter som överlåts till garanterna uppgår till högst 44 385 405. Optionerna kan utnyttjas till nyteckning av aktier till kursen 0,85 kronor per aktie under perioden 2 maj – 31 maj 2005. Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter tillförs Fly Me ytterligare 69,2 miljoner kronor. Optionsrätter som berättigar till teckning av B-aktier kommer att bli föremål för handel på Nya Marknaden från och med slutet av juli 2004.

Styrelsebesluten angående de olika emissionerna är fattade under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. En extra bolagsstämma hålls den 24 maj 2004. För ytterligare information angående den extra bolagsstämman hänvisas till den kallelse som annonseras måndagen den 10 maj 2004.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Skanselid, VD, FlyMe Sweden AB
Fredrik.skanselid@flyme.com
Mobil: +46 (0)73 682 22 01
Tel vxl. +46 (0)31 301 10 00
www.flyme.com


FlyMe är ett lågkostnadsbolag som med Stockholm som nav flyger till/från Göteborg, Malmö och Helsingfors från 195 kr. Under sommaren flyger vi även från Göteborg till Nice och Palma från 795 kr. Alla biljettpriser är inklusive skatter och avgifter och biljetterna är fullt ombokningsbara.