Swedish Space Corporation; Rymdbolaget

FMV och Rymdbolaget gör tillsammans en kraftfull satsning på Vidsel Test Range

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:01 CET

Vidsel Test Range

Pressmeddelande från Rymdbolaget och FMV
Pressbilder publiceras på www.ssc.se/fmv-ssc


FMV och Rymdbolaget gör tillsammans en kraftfull satsning på Vidsel Test Range

Idag skrev Claes-Göran Borg, vd för Rymdbolaget och Ossi Koukkula, chef för FMV Test & Evaluation, under ett avtal som innebär en förstärkning av marknadsföringen av FMV:s provplats i Vidsel och att Rymdbolaget övertar drift och underhåll av vissa provsystem på basen. I och med detta kommer ett fyrtiotal personer att få erbjudande om att övergå till att bli anställda av Rymdbolaget istället för av FMV.

Det nya avtalet är en fördjupning av det samarbete som parterna har bedrivit sedan år 2000 beträffande testverksamhet inom NEAT1). Affärsuppgörelsen träffas framför allt för att stärka NEAT:s position som en ledande testanläggning av vapen-, flyg- och rymdsystem i Europa. Den förstärkta marknadsföringen ska öka beläggningen inom NEAT så att verksamheten säkras och fler arbetstill­fällen skapas på sikt. En sammanslagning ökar dessutom möjlig­heterna till kompetens­utbyte, resursförstärkning och effektivisering av gemensam teknik­utveckling.

”Rymdbolagets styrka är internationell marknadsföring och försäljning av den här typen av tjänster och det är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget”, säger Claes-Göran Borg. ”Vi tror att en sammanslagning av våra resurser gynnar vår konkurrens­kraft och stärker vår position internationellt”,avslutar Borg.

”FMV har 50 års erfarenhet av att genomföra tester av flygande farkoster och olika typer av vapensystem”, säger Ossi Koukkula. ”Vår erfarenhet inom den militära sektorn tillsammans med den som Rymdbolaget har för civil test­verk­sam­het och forskning är en stark kombination som leder till att vi kan bredda marknaden och nå betydligt längre tillsammans än var och en för sig”, avslutar Koukkula.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Göran Borg, vd för Rymdbolaget
Tfn: 08-620 62 00 eller 070-694 80 07
E-post: claes-goran.borg@ssc.se

Ossi Koukkula, chef för FMV Test & Evaluation (T&E)
Tfn: 08-782 45 17 eller 070-610 45 17
E-post: ossi.koukkula@fmv.se1) NEAT står för North European Aerospace Test range och omfattar anläggningar vid Vidsel Test Range och Esrange Space Center, en flygkorridor däremellan samt Kiruna flygplats. NEAT erbjuder kunder från hela världen att genomföra tester av nya flyg- och rymdsystem över ett vidsträckt och i stora delar obebott landområde på mer än 20.000 km2.

Rymdbolaget – ett komplett rymdföretag

Rymdbolaget konstruerar, testar, sänder upp och sköter driften av rymd- och flygsystem. Vår verksamhet består av fyra affärsenheter som finns i Solna, Stockholm och Kiruna. Från vårt Esrange Space Center utanför Kiruna sänder vi upp sondraketer och ballonger. Här finns också en av världens mest använda civila markstationer för satelliter. Vi medverkar också i testverksamhet av olika rymd- och flygfarkoster genom North European Aerospace Test range – NEAT. Vid vårt Innovationscentrum i Solna utvecklar vi satelliter, delsystem till rymdfarkoster, nyttolaster till raketer och flygburna system för havsövervakning. Vi äger Stockholm Teleport i Ågesta utanför Stockholm, en markstation för satellitkommunikationstjänster.

Rymdbolaget äger det tyska företaget LSE som tillhandahåller satellitdriftstjänster, de svenska företagen ECAPS som utvecklar och tillverkar miljövänliga framdrivningsystem för satelliter och NanoSpace som utvecklar mikromekaniska system för olika rymdtillämpningar.

Vi är också delägare i SES SIRIUS som distribuerar TV och säljer andra telekommunikationstjänster på sina Siriussatelliter.


FMV – Teknik för Sveriges Säkerhet

FMV är en självständig civil myndighet inriktad på högteknologi. Vår primära uppgift är att förse Försvarsmakten med materiel, system och metoder som ger effekt idag såväl som imorgon.

Vi identifierar, utvecklar, föreslår och inför innovativ, tekniskt avancerad och kostnadseffektiv materiel. Med hög försvars- och systemutvecklingskompetens samlat under kvalificerad projektledning samverkar vi med industri, totalförsvar och civila myndigheter, både nationellt och internationellt.

FMV representerar också staten i komplexa internationella affärer. Vi har även kunder som Polisen, Kustbevakningen och Krisbereds­kapsmyndigheten. Verksamheten bedriver vi på flera håll i landet men projektleder och styr från Stockholm. Vi har ett flertal provplatser där materielen testas så att den uppfyller ställda krav