Statistiska centralbyrån, SCB

För första gången jämn könsfördelning bland forskarstuderande

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 15:22 CEST

Under det senaste läsåret ökade antalet nybörjare i forskarutbildningen. Det är kvinnorna som står för den största delen av ökningen. Därmed råder det nu för första gången en jämn könsfördelning bland nybörjarna i forskarutbildningen.

Stor ökning av antalet nybörjare
Antalet nybörjare i forskarutbildningen ökade med 13 procent läsåret 2001/02 i jämförelse med föregående läsår. Totalt började 3 600 i forskarutbildningen. Kvinnorna står för en stor del av ökningen. Därmed råder för första gången jämn könsfördelning.

Hälften av nybörjarna är kvinnor
För första gången är det i stort sett lika många kvinnor som män som påbörjar forskarutbildning. Av det totala antalet nybörjare är 49 procent kvinnor och 51 procent män läsåret 2001/02. Under de senaste tio åren har andelen kvinnor ökat med 12 procentenheter.

Könsfördelningen bland nybörjarna varierar stort mellan vetenskapsområdena. Högst andel kvinnor har medicinskt vetenskapsområde med 62 procent och lägst andel kvinnor har tekniskt vetenskapsområde med 29 procent. Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde har 58, naturvetenskapligt vetenskapsområde 42 och SLU 54 procent kvinnor.

Humaniora och samhällsvetenskap ökar åter
Störst procentuell ökning har det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet med 32 procent. Den kraftiga minskning av doktorandnybörjare inom detta vetenskapsområde som inleddes läsåret 1998/99 verkar därmed ha vänt. Det medicinska vetenskapsområdet är fortfarande störst med knappt 1 080 nybörjare. Därefter följer tekniskt vetenskapsområde med 980, humanistisk-samhällsvetenskapligt med 910, naturvetenskapligt med 510 och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) med 160 nybörjare.

Fördubbling av examina på tio år
Under de senaste tio åren har antalet doktorsexamina fördubblats. Läsåret 1992/93 avlades 1 220 doktorsexamina och läsåret 2001/02 avlades 2 470 doktorsexamina. I jämförelse med föregående läsår är förändringen i antalet examina liten. Medicinskt vetenskapsområde har liksom tidigare läsår flest examina.

Statistikansvarig myndighet
Högskoleverket
Box 7851
103 99 Stockholm

Förfrågningar
Jan-Åke Engström, tfn 08-5630 8765
E-post: jan-ake.engstrom@hsv.se

Producent
SCB, Högskoleprogrammet
701 89 Örebro

Förfrågningar
Anna Bengtsson, tfn 019-17 62 08
E-post anna.bengtsson@scb.se

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.
* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.
* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

För tabeller, se bifogad fil