Socialstyrelsen

För hög musik på många arrangemang

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:44 CET

Socialstyrelsens riktvärden för höga ljudnivåer överskrids av många musikarrangemang som festivaler och konserter. Vid cirka en fjärdedel av de 471 mätningar som gjordes överskreds riktvärdet. Det innebär att risken för att få hörselskador av höga ljudnivåer är påtaglig för besökare av musikevenemang. Tillsyn inom det här området är därför angeläget.

- Det borde vara en självklarhet att kunna gå på både festivaler och konserter utan att riskera att få hörselskador. Vår sammanställning av kommunernas mätningar av ljudnivåer visar tyvärr att så inte är fallet, säger Johanna Bengtsson, utredare på enheten för hälsoskydd vid Socialstyrelsen.

Under 2005 genomfördes på initiativ av Socialstyrelsen ett nationellt tillsynsprojekt om höga ljudnivåer från musik. Målsättningen med projektet var att barn, ungdomar och vuxna ska kunna uppleva och njuta av musik utan att riskera hörselskador eller andra hälsoeffekter. Projektet vände sig till kommuner och länsstyrelser i hela Sverige.

89 kommuner från samtliga län deltog i projektet och totalt mättes ljudnivåerna vid 471 tillfällen. Flest mätningar gjordes på festivaler och konserter och vid 42 procent av mätningarna överskreds riktvärdet för höga ljud. Vid 36 procent av arrangemangen som riktade sig både till barn och vuxna överskreds riktvärdet.

Vid kommunernas tillsynsbesök framkom det att kunskapen om hälsoeffekter vid höga ljudnivåer från musik varierade bland verksamhetsutövarna.

- Tillsynen visar att många verksamhetsutövare inte har tillräcklig kunskap om regler och hälsorisker. Det borde vara en förutsättning för seriösa verksamhetsutövare som inte vill skada sin publik, säger Johanna Bengtsson.

För att underlätta tillsynen av lokaler där musik framförs har Socialstyrelsen föreslagit att göra den här typen av verksamheter anmälningspliktiga, dvs. att man ska meddelar kommunen att man bedriver sådan verksamhet. Det innebär bland annat ett tydligare och mer formaliserat krav på verksamhetsutövaren att själv kontrollera ljudnivåerna. Förslaget om anmälningsplikt behandlas för närvarande av Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet.

Ytterligare information: Ann Thuvander, 08-555 531 24. Kontakta respektive länsstyrelse för detaljerade resultat av granskningarna i kommunerna.

Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se.

Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.