Kristdemokraterna, KD

Föräldrarna vill inte ha kvoterad föräldraledighet

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2004 08:10 CET

Författare
Maria Larsson

2004-02-26

- Kristdemokraternas nya familjepolitik har nu fastställts av partistyrelsen och till skillnad från LO vill vi inte kvotera föräldraledigheten. En undersökning från Demoskop* visar att åtta av tio inte vill ha kvoterad föräldraledighet. Föräldrar vill bestämma själva hur de vill disponera sin tid med sina barn. Det har vi tagit hänsyn till i vårt nya familjepolitiska förslag. LO:s förslag är inget annat än gammalsocialistiskt förmynderi av Alva Myrdals modell.

Det sade Maria Larsson, Kristdemokraternas förste vice partiordförande, med anledning av att Kristdemokraternas partistyrelse har fastställt det familjepolitiska handlingsprogrammet.

Kristdemokraternas förslag till ny familjepolitik presenterades under Kommun- och landstingsdagarna i Umeå den 30-31 januari. Förslaget har under ett antal veckor varit ute på remiss i partiorganisationen och sedan skickats tillbaka till partistyrelsen. Nu har remissvaren bearbetats och den nya familjepolitiken har slagits fast.

De ändringar som gjorts är framför allt följande:
1. Kommunalt vårdnadsbidrag införs i alla kommuner, det blir alltså inte frivilligt som tidigare föreslagits. Detta för att alla barnföräldrar ska få samma möjlighet till valfrihet och inte bara föräldrar som bor i vissa kommuner.

2. Förtydligande av adoptivföräldrars rätt till barndagar.

3. I målformuleringen för familjepolitiken införs kravet på att familjepolitiken ska stärka jämställdheten mellan kvinnor och män. Samt att familjepolitiken ska stödja mor- och farföräldrars engagemang i familjen.

Maria Larsson, Kristdemokraternas förste vice partiordförande, kommenterar partistyrelsens slutbehandling av det familjepolitiska programmet:

- Många av remissvaren efterfrågade en skärpning av kraven på rättvis fördelning av barnomsorgspengarna. Det blev också partistyrelsens beslut. Vid partistyrelsens senaste möte beslutades att kommunerna ska ha skyldighet att ge ekonomiskt stöd till all barnomsorg. Det innebär föräldrarna ska kunna få del av de kommunala barnomsorgspengarna i form av vårdnadsbidrag.

- En annan förändring som gjordes efter remissrundan var att också förtydliga adoptivföräldrars rätt till barndagar.

- I målformuleringen för familjepolitiken infördes även kravet på att familjepolitiken ska stärka jämställdheten mellan kvinnor och män. Och att den ska stödja mor- och farföräldrars engagemang i familjen. Förebyggande arbete kring barn och ungdomar måste utvecklas genom att man bygger nätverk runt barnen som kan motverka de riskfaktorer som de utsätts för.

- Kravet från Kristdemokraternas kvinnoförbund att föräldraförsäkringen och barndagarna skulle kvoteras röstades dock ner. Partistyrelsen vill värna valfriheten och anser att föräldrarna själva ska besluta om hur de vill planera omsorgen om sina barn, sade Maria Larsson.

Familjepolitiska programmet i korthet
Barn har rätt till en trygg och bra uppväxt. Föräldrar ska ha samhällets stöd i sin uppgift som de viktigaste personerna för att förmedla trygghet och värderingar. Utgångspunkten för vår familjepolitik är att den ska svara mot familjens behov under olika skeden av livet, från graviditeten till dess att barnet når de övre skolåren och blir myndigt. Förhoppningen är att de nya förslagen ska bli den verktygslåda som familjer behöver för att kunna forma sin vardag efter egna önskemål.

- För varje barn som fyllt ett år tilldelas barnets föräldrar eller vårdnadshavare 300 Barndagar. Varje Barndag är värd 200 kronor. Barndagarna kan tas ut som hel, trefjärdedels, halv, fjärdedels eller åttondels dag. För varje veckodag kan också 2, 3 eller 4 barndagsbelopp tas ut, dvs maximalt 800 kronor per dag. Barndagarna fördelas med 150 dagar till vardera föräldern, men kan överlåtas fritt dem emellan. En ensam vårdnadshavare får 300 barndagar.

- Barndagarna ger föräldrar en ekonomisk möjlighet till mer tid med barnen när de är små. Barndagarna kan överlåtas till någon annan person eller barnomsorgsverksamhet som inte får stöd av kommunen. Föräldrarna kan förkorta tiden med barndagar och då få en högre ersättning vilket underlättar för den av föräldrarna med högst lön att kunna ta ut föräldraledighet. Det ger också ekonomisk möjlighet för ensamstående att korta sin arbetsdag.

- Kommunerna ska ha skyldighet att ge ersättning till föräldrar som själva tar hand om sina barn. Skyldigheten att ge ersättning ska gälla barn som kommunen är skyldig att erbjuda förskoleplats och för barn vars föräldrars föräldrapenning- och barndagar tagit slut. Kommunerna ska ha frihet att utforma stödet, men det bör förslagsvis vara 85 procent av den genomsnittliga nettokostnaden för en plats i den kommunala barnomsorgen. Detta motsvarar genomsnittligt sett barndagarnas ”normala” nivå, dvs cirka 6000 kronor per månad.

- Inriktningen att höja golv och tak i föräldraförsäkringen ligger fast. Golvet höjs med avsikten att underlätta för föräldrar med lägre inkomster. Detta är särskilt viktigt för bland annat de studenter som idag ser sig tvungna att välja mellan socialbidragsberoende eller att behöva arbeta eller studera under barnets första levnadsår. Taket höjs för att undanröja de hinder som idag finns för de pappor som önskar ta ut en större del av föräldraledigheten.

- Barn ska välkomnas av det omgivande samhället. Kvinnor som blir gravida ska kunna känna trygghet i att graviditeten inte betraktas som hinder på arbetsmarknaden. Vi föreslår ett förbud mot diskriminering av föräldralediga införs i föräldraledighetslagen. Alla typer av hinder eller diskriminering som män eller kvinnor riskerar att utsättas för under tiden för graviditet/föräldraledighet eller efter återvändandet till arbetet måste bekämpas.

- Skolan och föräldrar måste samarbeta i högre utsträckning. Samarbetet mellan föräldrar, elever och lärare ska förtydligas genom ett ansvarskontrakt. Skolans värdegrund måste hållas ständigt aktuell i skolans vardagsarbete så att företeelser som mobbning, rasism och kränkande språk ska kunna motverkas effektivt. Även i detta arbete spelar samarbetet med föräldrarna stor roll. Kristdemokraterna anser att skolans arbete med värdegrunden ska redovisas i den kvalitetsredovisning som skolorna gör årligen.

- För barn och ungdomar som riskerar att fara illa krävs mer av tidiga och förebyggande insatser. Föräldrarna är den viktigaste resursen i det förebyggande arbetet. Men också kraften hos andra vuxna, i barns nära nätverk måste tillvaratas. Släktingar, grannar, vänner kan vara de betydelsefulla vuxna som en ung människa behöver i en utsatt situation. Vi vill se aktivt nätverksarbetet i alla kommuner.

- Vi har knackat på hos svenska folket för att få veta hur barns och föräldrars önskemål ser ut. Över 5000 enkätsvar, en Demoskopundersöknig och lyssnarsamtal runt om i Sverige ligger till grund för det program som nu presenteras.

* Som ett led i den familjepolitiska lyssnar- och

samtalskampanj som vi kristdemokrater genomfört runt om i landet under oktober 2004 bad vi

Demoskop ställa följande fråga till drygt 1000 personer, utifrån ett

statistiskt urval: "Idag diskuteras hur ersättningen vid föräldraledighet

ska fördelas mellan vårdnadshavarna, om de själva ska få bestämma hur de

fördelar ledigheten mellan sig eller om man bör lagstifta om vilken

fördelningen ska vara. Vem tycker du ska bestämma över fördelningen?"

79 procent av alla tyckte att föräldrarna skulle bestämma. I åldern 25-49

år och bland dem som själva har barn var övervikten för att låta

föräldrarna själva bestämma högre än det totala genomsnittet. Hela 76

procent av de socialdemokratiska väljarna avfärdade Mona Sahlins förslag

om kvoterad föräldraledighet, liksom 61 procent av vänsterpartiväljarna

och 65 procent av miljöpartiväljarna.

För mer information:

Maria Larsson
Telefon: 08-786 4810
Mobil. 070-343 95 84
E-post: maria.larsson@kristdemokraterna.se


Johan Davidson
Tel: 08-786 56 39
E-post: johan.davidson@kristdemokraterna.se


Niclas Thorselius
Telefon. 08-786 56 80
Mobil. 070-595 81 51
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se