Vägverket

Förändrad och förbättrad ursprungskontroll kan förhindra registrering av stulna fordon

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:25 CEST

För att skärpa kontrollen och försvåra att stulna fordon registreras i Sverige föreslår Vägverket i samråd med Bilprovningen, Rikskriminalpolisen och Larmtjänst AB, att dagens hantering av ursprungskontroll förändras och att Vägverket övertar ansvaret för dokumentkontroll från Bilprovningen.

I samband med att ett begagnat fordon införs och anmäls till registrering i Sverige ska en ursprungskontroll genomföras, där ett fordons ursprung och historik utreds. I dag vilar ansvaret på Bilprovningen att genomföra ursprungskontroller. Nuvarande system har svagheter och tillgängliga hjälpsystem kan inte utnyttjas. En ändring bör därför göras.

Varje år importeras mellan 35 000 – 50 000 fordon till Sverige. Regelbundet avslöjas försök till registrering av stulna fordon med hjälp av stulna eller förfalskade fordonsdokument. Men mörkertalet är stort. Det nuvarande systemets svagheter gör att ett stort antal stulna fordon ändå registreras i Sverige varje år.

– Som registreringsmyndighet har Vägverket möjligheter till informationsutbyte med andra länders myndigheter i motsats till vad som är möjligt för Bilprovningen. Dessutom har vi som en av få registreringsmyndigheter i Europa haft tillgång till Interpols efterlysningsregister, säger Kjell-Åke Sjödin, områdesexpert på Vägverkets trafikregister i Örebro. Avtalet har löpt ut och ett nytt avtal diskuteras.

Ett fordon som underkänns vid ursprungskontroll kommer att kunna vägras registrering. Det är därför viktigt att man som köpare kontrollerar dokumentation och fordon innan köpet. Inte heller kan en köpare hävda förvärv i god tro på samma sätt som förut, om det skulle visa sig att fordonet är stulet i ett annat land.

– Vägverkets arbete med ett förbättrat system för kontroll av fordons ursprung följs också internationellt eftersom många länder upplever samma typ av problem, avslutar Kjell-Åke Sjödin.

Förändringarna föreslås träda ikraft från och med den 1 oktober 2007.

För mer information kontakta:
Kjell-Åke Sjödin, Vägverket Trafikregistret, 019-19 76 29 eller 070-549 76 29.


Fakta ursprungskontroll:
En ursprungskontroll innebär kontroll av fordonets identitet i två hänseenden – dels som ett led i den tekniska kontrollen och dels som en dokument och registerkontroll. Enligt förslaget övertar Vägverket ansvaret för dokument och registerkontrollen. Ansvaret för den tekniska kontrollen, med bl a kontroll av fordonets fysiska identitet, behåller Bilprovningen även i fortsättningen. Varje år stjäls uppskattningsvis 1.2 miljoner fordon inom EU. Stölderna vållar skador till ett värde av minst 15 miljarder euro. Det motsvarar mer än 139 miljarder svenska kronor. EU-kommissionen arbetar för att stävja den illegala handeln med fordon. Som ett led i detta arbete har man antagit ett direktiv om krav på enhetliga registreringsbevis för fordon i medlemsländerna (1999/37/EG). Dessutom har det införts ändringar i direktivet om Schengen-konventionen (Nr 1160/2005) som ger medlemsländerna tillgång till Schengen information system (SIS), ett internationellt register över stulna fordon. Ändringen implementeras i svensk lagstiftning från den 1 juli 2006. Rådet har därtill i ett särskilt beslut i december 2004 om bekämpande av fordonsbrottslighet med gränsöverskridande verkningar antagit att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra missbruk och stöld av handlingar för fordonsregistrering.