Swedbank

Förändring av aktiefördelningen i Swedbank med anledning av omvandling av preferensaktier till stamaktier

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 08:47 CEST

Aktiefördelningen i Swedbank AB (”Swedbank”) har förändrats med anledning av att ägare till preferensaktier under augusti månad 2010 har begärt omvandling av sammanlagt 7 105 preferensaktier till stamaktier i enlighet med omvandlingsförbehållet i Swedbanks bolagsordning.

Efter omvandlingen uppgår antalet stamaktier till 952 323 439 och antalet preferensaktier till 207 266 738. Det totala antalet aktier och röster är oförändrat och uppgår till 1 159 590 177. Omvandlingen har anmälts för registrering hos Bolagsverket och beräknas vara verkställd genom registrering hos Euroclear Sweden AB omkring den 6 september 2010.

Enligt omvandlingsförbehållet har ägare till preferensaktie rätt att under februari och augusti månad varje år, från och med augusti 2009 till och med februari 2013, begära att ägarens hela innehav av preferensaktier omvandlas till stamaktier. Under månaden närmast efter den månad i vilken årsstämma hålls år 2013 kommer obligatorisk omvandling av samtliga kvarvarande preferensaktier till stamaktier att ske, dock tidigast dagen efter avstämningsdagen för utdelning som kan ha beslutats vid årsstämman.


För ytterligare information:
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 535 000 företagskunder med nära 400 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 juni 2010 uppgick balansomslutningen till 1 905 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se