LinkMed

Förändringar i LinkMeds organisation

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 14:03 CEST

Styrelsen i LinkMed har som tidigare meddelats beslutat att i ännu högre grad fokusera verksamheten på transplantationsområdet. Samtidigt kommer arbetet att intensifieras när det gäller att successivt realisera de värden som finns i LinkMeds portfölj av life science-bolag. Detta leder till behov av neddragning av organisationen i moderbolaget, något som berör bolagets tre Senior Venture Managers.

Organisationsförändringen i LinkMed kommer framgent medföra lägre kostnader om cirka 7 Mkr per år. En engångskostnad om drygt 5 Mkr kommer att belasta resultatet för det tredje kvartalet.

Den 6 september meddelade LinkMed att bolagets styrelse hade beslutat att i ännu högre grad fokusera verksamheten på transplantationsområdet. LinkMed kommer att arbeta aktivt för att hitta ytterligare förvärv inom området och att fortsätta sin globala satsning på Olerup SSPs och AbSorbers produktområden. Samtidigt kommer arbetet att intensifieras när det gäller att successivt realisera de värden som finns i den portfölj av life science-bolag som byggts upp sedan 1998. Detta kommer att resultera i att LinkMeds verksamhet i allt väsentligt kommer att vara koncentrerad till transplantationsområdet.

Senior Venture Managers roll i LinkMed har varit att arbeta aktivt med att leda LinkMeds portföljbolag. De har tagit en operativ roll i bolaget som VD eller genom aktivt styrelsearbete. Genom att LinkMed i allt högre grad fokuserar verksamheten på transplantationsområdet försvinner nu behovet av denna kompetens.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD, mobil 070-873 2733 eller e-post ingemar.lagerlof@linkmed.se
Okee Williams, Portfolio Manager, mobil 070- 600 5364 eller e-post okee.williams@linkmed.se

Ytterligare information finns även att tillgå på www.linkmed.se

LinkMed har två verksamhetsområden, dels den affärsdrivande transplantationsverksamheten med två dotterbolag, dels en ventureportfölj med life science-företag. Venturebolagen, som alla är intressebolag, består av fyra bolag som är verksamma inom läkemedelsutveckling och bioteknik och sex bolag som verkar inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).