Moretime Group

Förändringar kring operativ struktur och extern kommunikation

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 12:56 CEST

Under sommaren har Moretime arbetat intensivt med att se över både operativ struktur och kommunikation. Bakgrunden till detta är ett konstaterande att Moretimes organisation, vision och kommunikation kring detta har varit otydlig för bolagets aktieägare. Orsaken är två år av stark tillväxt, vilket har lett till växtvärk, både finansiellt och kommunikationsmässigt.

I fredags fattade Moretimes styrelse beslut om ett antal operativa förändringar som skapar ett tydligare Moretime och underlättar kommunikationen kring bolaget. Syftet är att tydliggöra för aktieägare och intressenter hur Moretime skapar värden och vilka strategiska mål som ska uppnås på kort och längre sikt.

Förändringarna börjar gälla 1 september men kommer redan från och med den 27 augusti att synas i bolagets externa kommunikation.

Förändringarna kan sammanfattas i tre punkter:

1. Tre affärsområden.

Från och med 1:e september kommer verksamheten att vara indelad i tre affärsområden:

Business Support
Business support omfattar ekonomifunktion samt rådgivningtjänster inom juridik, HR och management mot entreprenörer. Inom detta affärsområde ingår även MDS Digital Solutions AB och Frogleap Incubator AB där Moretime har ett aktivt delägarskap. Affärsområdets främsta uppgift är att realisera målsättningen att digitalisera delar av tjänsteutbudet i syfte att effektivisera leveransen av dessa tjänster men framför allt göra tjänsterna billigare.

Legal & HR
Affärsjuridik och HR med inriktning mot såväl små- och medelstora bolag som stora bolag. De strategiskt viktigaste målen för affärsområdet är dels att utmana den affärsjuridiska marknaden och ta marknadsandelar från advokatbyråerna genom att introducera nya tjänstekoncept och erbjuda andra betalningsmodeller, dels att fortsätta arbetet med att göra Peopletransition till den främsta utmanaren till de stora HR-företagen. Lawline ingår i detta affärsområde och kommer att vara motorn i den digitala trafiken.

Financial Services
Området omfattar rådgivning inom finansieringsområdet, förmedling av finansieringslösningar samt egen kreditverksamhet till Moretimekunder. Målet för verksamheten är att bli ”the place to go” för entreprenörer som är i behov av finansieringslösningar och rådgivning. Idag saknas en helhetsleverantör av dessa tjänster mot denna målgrupp.

2. Moretime Group
För att synliggöra och förtydliga Moretimes verksamhet och olika delar har Moretime Group skapats. I samband med detta lanseras en ny hemsida, www.moretimegroup.se, där information till investerare och andra intressenter är i fokus. Moretimegroup.se kommer fortsättningsvis att vara den främsta kanalen för löpande information och kommunikation kring Moretime Groups övergripande verksamhet samt mer ingående om respektive affärsområde och bolagen inom dessa. Moretime Group har den övergripande målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till små-och medelstora bolag.

3. Bolagsportfölj
Moretime Group består av ett moderbolag (Moretime Professional Services AB (Publ)) som investerar i bolag inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning. Varje bolag kommer att ha en egen VD som kan agera under eget varumärke med fokus på att utveckla sin egen affär. Moderbolaget tillför affärskritiska resurser samt tillser att varje bolag bidrar till den övergripande visionen att skapa ett ledande ekosystem av professionella tjänster till små-och medelstora företag. För kapitalisering av enskilda portföljbolag kommer Moretime framöver att vara öppna för medinvesterare som kan bidra både med kapital och kompetens.

Den nya operativa strukturen börjar gälla först från och med den 1:e september men Moretime kommer, redan i och med rapporten för andra kvartalet som publiceras den 27:e augusti, att redovisa omsättnings- och resultatsiffror för de enskilda affärsområdena.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime

Telefon: 08- 462 67 10

E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretime.se

Moretime Professional Services AB (publ) har sedan starten för 10 år sedan kontinuerligt utvecklat sin affärsidé inom rådgivning och levererar idag såväl digitala tjänster via internet som kvalificerat kompetensstöd inom affärsjuridik, revision, skatt, redovisning, HR och affärsutveckling. Med nytänkande och kundnyttan i fokus levererar vi tjänster på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Moretime förser de små och medelstora företagen med det stora företagets stödfunktioner med hjälp av tillgänglig teknologi. Vi förenklar och ökar våra kunders konkurrenskraft samt deras förmåga att utveckla sin affär.