Europaparlamentet

Förbättrad ekonomi - läge för reformer och investeringar för framtiden

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:39 CET

EU måste dra fördel av det nuvarande förbättrade ekonomiska läget och genomföra nödvändiga reformer och investeringar i syfte att förbättra den framtida tillväxt- och sysselsättningspotentialen. Detta är parlamentets budskap till stats- och regeringscheferna inför vårtoppmötet den 8-9 mars 2007.Parlamentet har tittat närmare på riktlinjerna för den ekonomiska politiken i Udo BULLMANNs (PSE, DE) betänkande, som antogs med 480 röster för, 60 emot och 25 nedlagda. Parlamentet anser att följande åtgärder behövs:- förstärkt och strukturerat ekonomiskt samarbete i EU och särskilt inom euroområdet,- effektivare samordning av den ekonomiska politiken i EU, inkl. vad gäller tillväxtintensiva utgifter, stimulering av privata investeringar och gemensamma initiativ på området för privat och offentligt samarbete, investeringar inom områdena för vetenskap och forskning, transporter och kommunikationer, energi samt miljömässig hållbarhet,- främjande av de små och medelstora företagen genom ett mer fördelaktigt skattesystem, en minskning av administrativa regelverk och bördor och en bättre tillgång till finansiering,- åtgärder för att motverka nuvarande protektionistiska och konkurrenshämmande tendenser,- förbättring av sysselsättningsläget genom ”aktiv integrering” och skapandet av bättre arbetstillfällen,”flexicurity” och bättre möjligheter att kombinera yrkes- och familjelivet,- införande av laglig rätt till vidareutbildning och livslångt lärande.Institutionella reformer- En årlig ”rangordningslista” från kommissionen över länderna med de bästa och de sämsta reformeringsresultaten i förhållande till tillväxt- och sysselsättningsmålen inom Lissabonstrategin för offentliggöras.- Ett bredare samråd och deltagande bl.a. av arbetsmarknadens parter, nationella parlament och civilsamhället i syfte att göra Lissabonstrategin synligare bör säkerställas.- Översynen av de integrerade riktlinjerna bör omfatta en gemensam reflektionsprocess hos de berörda EU organen inom ramen för en interinstitutionell arbetsgrupp att inrättas efter Europeiska rådets möte våren 2007.De allmänna årliga riktlinjerna för den ekonomiska politiken antas varje år i samband med stats- och regeringscheferna vårtoppmöte. De ligger sedan till grund för samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik tillsammans med riktlinjerna för sysselsättningspolitiken.Riktlinjer för sysselsätttningspolitiken

Parlamentet har också antagit ett initiativbetänkande av Jan ANDERSSON (PSE, SE). Då dessa riktlinjer löper över tre år och kommissionen föreslår att riktlinjerna bibehålls för 2007, nöjer sig parlamentet med att kräva att det ska involveras i tid för att aktivt kunna delta i arbetet med framtagandet av de nya riktlinjer som ska gälla från 2008.Debatt

Under debatten underströk Jan Andersson att han förväntade sig att man nästa år företar en mer genomgripande översyn där parlamentet ges mer tid. Han påpekade att det är skillnad mellan sysselsättningsriktlinjerna och de ekonomiska riktlinjerna eftersom de senare endast kan antas av rådet efter att parlamentet lämnat sin ståndpunkt.Andersson kommenterade sedan det ekonomiska läget:- Sysselsättningsutvecklingen är mer positiv än den var för några år sedan. Arbetslösheten minskar. EU har en hygglig tillväxt. Men det finns brister som vi måste koncentrera oss på. Det gäller yngre människor som lämnar skolan i förtid, yngre människor som går ut i arbetslöshet direkt efter utbildningen. Om de stannar utanför arbetsmarknaden under lång tid, vet vi att det blir oerhört svårt att få in dem igen. Det gäller skillnaderna mellan män och kvinnor som fortfarande är stora på arbetsmarknaden. Det gäller människor som har kommit till oss från andra delar av världen, och som ännu i dag har problem med att komma in på arbetsmarknaden, eftersom vi har brister i integrationspolitiken. Det gäller människor med funktionshinder som också står utanför arbetsmarknaden. Ett annat krav är bättre jobb.Andersson ansåg att definitionen av ”bättre jobb” är att man får en lön som man kan försörja sig på och som erbjuder nödvändig vidareutbildning för att man ska klara sig på arbetsmarknaden. Det handlar dessutom om en god arbetsmiljö och om inflytande, så att man själv och genom sin fackliga organisation kan påverka.Föredragande: Udo BULLMANN (PSE, DE) och Jan ANDERSSON (PSE, SE) Betänkande: A6-0012/2007 och A6-0008/2007

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande och samråd (*)

Debatt: 14.2.2007

Omrösting: 15.2.2007

Kontakt:

Pernilla JOURDE

Europaparlamentet

Redaktion & Information

E-mail: press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (32-2) 28 43411 (BXL)