Justitiedepartementet

Förbättrade möjligheter till informationsutbyte i samverkan mot grov organiserad brottslighet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 12:23 CEST

Som ett led i satsningen mot grov organiserad brottslighet har regeringen i dag gett utredaren Sten Wahlqvist i uppdrag att se över reglerna om sekretess och utbyte av information mellan myndigheter som samverkar mot grov organiserad brottslighet.

Rikspolisstyrelsen har haft regeringens uppdrag att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. I uppdraget ingick bl.a. att redovisa de eventuella hinder som finns för samverkan mellan myndigheterna. I slutredovisningen av uppdraget framgår att myndigheterna anser att det finns ett behov av att underlätta informationsutbytet. Det framhålls bl.a. att de nuvarande reglerna som möjliggör informationsutbyte vållar svårigheter för myndigheterna vilket motverkar ett effektivt arbete.

Mot den bakgrunden ges utredaren nu i uppdrag att kartlägga behovet av förbättrade möjligheter för myndigheterna att utbyta uppgifter när dessa samverkar mot grov organiserad brottslighet och att utreda hur behovet ska kunna tillgodoses på ett effektivt och rättssäkert sätt.

- Det är av största vikt att myndigheterna har tillräckliga verktyg i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Att myndigheter kan samverka utan onödiga hinder är givetvis av stor betydelse för ett framgångsrikt arbete mot denna allvarliga brottslighet. Samtidigt måste man hålla i minnet att ett utökat utbyte av uppgifter kan innebära risker för den enskildes personliga integritet. Det är därför angeläget att dessa frågor nu blir föremål för en grundlig analys, säger justitieminister Beatrice Ask.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22