Industrifonden

Förbättrat resultat för Industrifonden

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 12:06 CEST

Industrifonden redovisar ett resultat på 156 miljoner kr för verksamhetsåret 2009-2010, vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående år. Det förbättrade resultatet beror på lyckade försäljningar av portföljbolag, en god avkastning från kapitalförvaltningen och lägre kostnader.


Detta framgår av Stiftelsen Industrifondens årsredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2009-30 juni 2010. Resultatet på 156 (-243) miljoner kr motsvarar en avkastning på totala tillgångar på 5,1 (-8,4) procent, vilket ligger i nivå med styrelsens avkastningskrav. Resultatet från rörelsen uppgick till 95 (-229) miljoner kr och resultatet från placeringsverksamheten, det vill säga förvaltningen av fondens likvida medel, till 93 (76) miljoner kr.

Största händelserna under året var försäljningarna av fondens innehav i två större engagemang. Dels Envirotainer Holding, som utvecklar och hyr ut kylcontainrar och där fonden varit engagerad sedan 1999, dels BioInvent International, som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel och där fonden varit engagerad sedan 1997. Båda affärerna gav Industrifonden en mycket god vinst.

- Årets resultatförbättring visar tydligt hur viktiga enskilda affärer är i en verksamhet som vår, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Gemensamt för Industrifondens roll i dessa bolag är den långa innehavstiden och att vi som aktiv ägare bidragit till ett fokuserat värdebyggande.

Vid verksamhetsårets slut uppgick fondens likvida medel till 1 549 (1 298) miljoner kr. De totala tillgångarna ökade till 3 047 (2 897) miljoner kr. Under året tecknades avtal om investeringar för 199 (273) miljoner kr, varav 30 (86) miljoner kr avsåg investeringar i nya bolag.

- Industrifonden har en mycket stark finansiell ställning och betydande resurser för nyinvesteringar, säger Claes de Neergaard. Nu vill vi lägga in en högre växel och öka nyinvesteringstakten inom både utvecklings- och expansionskapital.


Den fullständiga årsredovisningen återfinns på www.industrifonden.se


Mer information lämnas av
Claes de Neergaard, vd, 08 587 919 00
Maria Montgomerie, informationschef, 070 649 19 28


Industrifonden www.industrifonden.se erbjuder kapital, kompetens och nätverk till svenska tillväxt-företag i de flesta branscher. Industrifonden erbjuder två typer av kapital: utvecklingskapital till små teknikbolag och expansionskapital till mognare bolag som vill växa. Fonden har tillgångar på 2,9 miljarder kr, varav 1,6 miljarder kr är investerade i ett hundratal bolag inom teknologi, cleantech, life science och industri.