Justitiedepartementet

Förbättrat skydd mot stalkning

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 10:38 CESTRegeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag som syftar till att förbättra situationen för personer som på olika sätt har utsatts eller riskerar att utsättas för upprepat våld, hot eller trakasserier, så kallad stalkning.

I lagrådsremissen föreslås att uttrycket besöksförbud ersätts med kontaktförbud. Ett förbud omfattar flera olika kontaktsätt, till exempel att ringa, skriva brev och skicka sms eller e-post. Uttrycket kontaktförbud återspeglar därför på ett bättre sätt vad som avses med ett förbud.

Förbudets huvudsakliga syfte är att förebygga hotfulla och farliga situationer. De utvärderingar som gjorts av lagen om besöksförbud visar att förbudets brottsförebyggande funktion måste förbättras. I lagrådsremissen föreslås därför ändringar som bland annat innebär att det förtydligas vilka omständigheter som åklagaren särskilt ska beakta vid de riskbedömningar som företas inför ett beslut om kontaktförbud.

I syfte att stärka förbudets skyddsverkan föreslås vidare att elektronisk övervakning, så kallad fotboja, ska få användas för att kontrollera efterlevnaden av vissa förbud.

Regeringen föreslår också att ett nytt brott, olaga förföljelse, införs. Syftet är att förstärka det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse och åstadkomma en straffmätning som bättre än i dag återspeglar brottslighetens allvar när det brottsliga handlandet utgör en särskild kränkning av målsägandens integritet. Enligt förslaget ska en person som begått upprepade brottsliga gärningar av visst slag mot en annan person kunna dömas för olaga förföljelse. De brottsliga gärningar som avses är exempelvis misshandel, olaga hot, hemfridsbrott, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Straffet föreslås vara fängelse i högst fyra år.

- Det är min förhoppning att lagförslagen kan leda till att vålds- och hotutsatta personer får ett förbättrat skydd. Sverige blir ett av de första länderna i Europa som använder elektronisk övervakning i förebyggande syfte, säger justitieminister Beatrice Ask.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Förbättrat skydd mot stalkning (http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/152026)