Utbildningsdepartementet

Förbättrat system för bidrag till fristående gymnasieskolor

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 13:44 CEST

Dagens system för bidrag till fristående gymnasieskolor är svåröverskådligt och besvärligt att tillämpa. Skolverket har utvärderat bidragsgivningen till fristående gymnasieskolor och visar på flera problem i tillämpningen av systemet. Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har därför kommit överens om tre åtgärder för att förenkla systemet för bidragsgivning till fristående gymnasieskolor och göra det mer rättssäkert både för kommunerna och de fristående skolorna.

Kvalitetssäkring av systemet för redovisning av kostnader för gymnasieprogram
Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att göra en översyn av verkets system för redovisning av kostnaderna för olika program vid kommunala gymnasieskolor med avseende på uppgifternas aktualitet, kvalitet och tillförlitlighet. Skolverket ska särskilt granska stora variationer i kommunernas kostnader för lokaler, tillämpningen av momsersättning samt i de fall när det är stora avvikelser mellan budget och utfall.

Skolverket skall analysera kostnadsuppgifterna och pröva om det är motiverat och möjligt att i begränsad utsträckning för vissa nationella gymnasieprogram inhämta mer differentierade kostnadsuppgifter för verksamheter med avsevärda skillnader i innehåll och därmed betydande kostnadsskillnader, t.ex. inom det estetiska programmet, industriprogrammet, hantverksprogrammet och naturbruksprogrammet. Syftet med mer differentierade kostnadsuppgifter skall vara att åstadkomma ökad överensstämmelse mellan hemkommunens kostnader för utbildningen i egen regi och ersättningen till fristående gymnasieskolor för motsvarande utbildning.

Förenklade bidragsregler
I en promemoria som upprättats inom Utbildningsdepartementet föreslås att det nuvarande systemet för bidrag till fristående gymnasieskolor skall förenklas.

I dag gäller följande:
1. bidraget skall motsvara den kostnad elevens hemkommun har för motsvarande nationella program
2. om programmet inte finns i hemkommunen, men i den kommun där den fristående skolan ligger, skall bidraget motsvara kostnaden i den kommunen
3. i annat fall skall det belopp utbetalas som fastställts av Skolverket.

De tre stegen i bidragsreglerna gör reglerna svåröverskådliga och besvärliga att tillämpa. Därför bör de nuvarande bidragsbestämmelserna förenklas genom att slopa steg 2 om anknytning till lägeskommunens kostnader. I promemorian föreslås att:

1. bidraget skall motsvara den kostnad elevens hemkommun har för motsvarande nationella program,
2. om kommunen inte anordnar ett sådant program, skall det belopp utbetalas som fastställts av Skolverket.

Promemorian kommer att gå ut på remiss under sommaren och ett förslag avses bli framlagt i den kommande budgetpropositionen.

Tydligare regler i övrigt
Genom ändringar i förordningen (1996:1206) om fristående skolor får Skolverket föreskriftsrätt beträffande innehållet i ansökningar om fristående skolor. Vidare införs en bestämmelse som tydliggör vid vilken tidpunkt kommunerna ska ha lämnat bidrag till de fristående gymnasieskolorna.


Kontakt
Erik Svanfeldt
Vik. pressekreterare
08-405 17 91
0708-88 15 67