Sundsvalls kommun

Förberedande markarbeten i Inre hamnen startar 7 november

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2013 08:01 CEST

Sundsvalls kommun och Mittsverige Vatten förbereder nu marken inför Skanskas planerade bygge av bostäder, kontor och handel i inre hamnen. Arbetsinsatserna är uppdelade i två etapper och den första etappen kommer till viss del att påverka framkomligheten på platsen.

-  Förberedelserna som nu påbörjas för ett planerat bostadsbyggande i Inre hamnen tar oss ett steg närmare utvecklingen av kajområdena i Sundsvall, säger Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Vad händer i området?
Området är förorenat och måste saneras från främst oljor, PAH och arsenik innan några bostäder kan byggas. Dessutom kommer nya vägar att behöva byggas i området.

Flytt av vattenledningar
Genom området som ska saneras löper idag en dagvattenledning. För att det ska vara möjligt att sanera och sedan bebygga området måste dagvattenledningen flyttas. Det arbetet genomförs
innan saneringsarbetet startar. Ledningens nya läge kommer att gå, i princip, längs den befintliga Stuvarvägen i öst-västlig riktning. I samband med att den nya dagvattenledningen läggs ner kommer även andra vattenledningar att förläggas längs Stuvarvägen på ett sätt som gör att gatan inte kommer att behöva grävas upp igen vid en framtida exploatering av Södra kajen. I dagsläget innebär det dock att en del av Stuvarvägen i öst-västlig riktning kommer att grävas upp i sin hela bredd.

Hur görs saneringen?
Sanering sker i två etapper. I etapp 1 flyttas vatten- och avloppsledningar och mark längs ledningsstråken saneras. I etapp 2 saneras resterande område, där bostäderna planeras att byggas.Rent praktiskt kommer jordmassor med för höga halter av vissa ämnen, grävas upp och avlägsnas från platsen.

Varför krävs en sanering?
Olika krav ställs på olika typer av markanvändning, det är till exempel skillnad på om mark används till parkeringsyta eller om den ska användas för bostäder. Bostadsbyggande genererar de tuffaste kraven. Mark för bostäder innebär exempelvis att människor vistas under längre perioder på platsen. Det kan jämföras med mark vid en parkeringsyta där bilisten lämnar bilen och går därifrån, eller att någon passerar området till fots eller på cykel. Där man bor vill man kanske kunna odla grönsaker vilket ställer höga krav på marken i området.

När man ska sanera ett område måste man också ta hänsyn till byggnadsarbetarna i området. Dessa personer ska kunna vistas på stora djup i byggschakt under perioder, utan att riskera att utsättas för hälsofarliga ämnen. Detta medför att saneringen kommer att utföras även på förhållandevis stora djup.

Var kommer saneringen att ske?
Saneringen genomförs ungefär inom det område som är markerat med rött på kartan.

Detaljplan för området
Den 29 april 2013 antog Kommunfullmäktige detaljplanen som möjliggör byggande av bostäder, kontor och handel. Skanska har ensamrätt att bygga i området och kan få bygglov efter att marken i området sanerats.

Entreprenör
Entreprenaden har tilldelats NCC.

Kontakt:
Erland Solander (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
tfn: 070- 601 40 93

Patrik Karlsson, exploateringsingenjör
tfn: 060-19 13 53