Miljödepartementet

Förberedelser för tillskott av 20 nya vargar till Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2010 10:18 CET

Nu konkretiseras den tredje pelaren i regeringens rovdjurspolitik för en livskraftig svensk vargstam. 20 genetiskt friska vargar ska tillföras den svenska vargstammen de kommande fem åren. Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt ges i uppdrag att, i samråd med länsstyrelserna och efter samråd med Tullverket, jägarorganisationerna och övriga berörda aktörer, redovisa och analysera relevanta bestämmelser som beaktas vid en flytt av varg till Sverige från ett annat land.

- Vi ska ha livskraftiga vargar i våra skogar. Nu utvecklar vi aktiva åtgärder för att göra vargstammen livskraftig. Rovdjurspolitiken hänger ihop och vilar på tre pelare, en licensjakt som banar väg för åtgärder för att stärka genetiken, regionaliserat ansvar med lokalt inflytande för samexistens mellan människor och rovdjur och tillskott av högst 20 nya vargar på fem år. Det handlar inte om antingen eller, utan om både licensjakt och tillskott av nya vargar, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Tillskottet av nya vargar kan ske genom naturlig invandring, flytt av invandrad varg förbi renbeteslandet eller flytt av varg från annat land till Sverige. Dessa åtgärder är nödvändiga för en långsiktigt livskraftig vargstam, säger Andreas Carlgren.

Forskning visar att den svenska vargstammen visar tydliga tecken på inavelsdepression, dvs. ärftliga defekter och nedsatt livskraft till följd av inavel. Just nu pågår analyser av de genetiska proverna som vidarebefordrades av SVA till Viltskadecenter i samband med obduktionerna av de skjutna vargarna. Dessa kommer inom kort att redovisas till Naturvårdsverket. Analyserna kommer bl.a. att visa inavelskoefficienterna för de skjutna vargarna och graden av släktskap. Riksmuseets analyser av skelett och eventuella inavelsdefekter på t.ex. ryggkotor kommer att vara klar i slutet av april.

Högst 20 vargindivider med en genuppsättning som inte har påverkats av inavel ska införlivas i den svenska vargpopulationen under de närmaste fem åren. I första hand ska naturligt invandrade vargar flyttas från renskötselområdet till populationen utanför renskötselområdet i mellersta och södra Sverige. Detta behöver sannolikt kompletteras med aktiv utplantering av vargar med östligt ursprung som är obesläktade med de skandinaviska vargarna. Vargarna ska  placeras utanför renskötselområdet i mellersta eller södra Sverige. Förutsatt att vargarna reproducerar sig, kommer detta på sikt att medföra att inavelsgraden sjunker betydligt.

Uppdraget till Jordbruksverket, Naturvårdsverket och SVA innebär bl.a. att:
- Analysera lämplig givarpopulation från genetisk synpunkt
- Se om det finns behov av mellanstatliga avtal
- Analysera vilka veterinära åtgärder för att motverka sjukdom/parasiter som krävs
- Bedöma behov av övriga veterinära åtgärder vid transport  av djuren
- Föreslå lämpliga utsättningsområden från såväl biologisk som socioekonomisk synpunkt
- Analysera hur de utplanterade vargarna ska följas efter flytten
- Redovisa a om flera vargar bör utplanteras vid ett och samma tillfälle eller om det är lämpligare att utplanteringen sker etappvis

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2010