Utbildningsdepartementet

Förbud mot att fastanställa lärare utan rätt examen

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 11:19 CET

– Ingen vill bli opererad av en obehörig läkare. Elever bör inte undervisas av lärare utan utbildning.
Det säger utbildningsminister Jan Björklund om förslaget Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, som i dag har överlämnats till Lagrådet.
Skollagen gäller alltifrån förskola till vuxenutbildning och har omarbetats ordentligt. Jämfört med det förslag som utbildningsministern presenterade i våras har lagen kompletterats med avsnitt om behörighetsbestämmelser för lärare. Ett förbud mot att tillsvidareanställa lärare utan rätt examen införs. Dessutom återinförs möjligheten att utse lektorer.

– Tydliga behörighetsregler och fler karriärmöjligheter höjer läraryrkets status, säger utbildningsminister Jan Björklund.

FAKTA OM DEN NYA SKOLLAGEN

Övergripande
En viktig utgångspunkt för lagrådsremissen är att den nya skollagen ska ha en tydlig och enkel struktur med regler som så långt det är möjligt är gemensamma för alla skolformer och huvudmän.

Förskolan föreslås bli en egen skolform. Fristående skolor och förskolor ska bli en del av skolväsendet och friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor. Det innebär bland annat att de, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.

Skärpta behörighetsregler och nya karriärmöjligheter
Endast den som har rätt examen ska få tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare (med undantag för modersmålslärare och lärare i yrkesämnen på gymnasial nivå). Dessutom ska huvudmännen använda lärare som har en utbildning avsedd för just den undervisningen och regeringen kommer därför att presentera vilka krav som ska gälla för att lärare ska få undervisa i olika skolformer, verksamheter, årskurser eller ämnen.

Lektorer återinförs i skolväsendet. Den lärare eller förskollärare som har avlagt doktorsexamen, eller minst licentiatexamen, och under minst fyra års tjänstgöring har visat pedagogisk skicklighet ska benämnas lektor.

Fokus på kunskap
Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska stärkas. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd ska bli tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas.

För elever med speciella färdigheter i ett ämne blir det tillåtet att anordna antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan.

Stärkta rättigheter
Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan. Eleverna ska också ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vidare ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Dessa regler gäller även för fristående skolor.

Fler beslut än i dag kan överklagas, vilket ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Den som har nekats plats vid en särskild skola med anledning av ”betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter” ges ökad rättssäkerhet.

Ökad trygghet och studiero
Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Dessutom införs fler disciplinära åtgärder för elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Nya åtgärder som föreslås:
- ”försittning”,
- skriftlig varning även i grundskolan, samt
- tillfällig avstängning även i grundskolan.

Skarpare sanktioner
Skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig. Bland annat får myndigheten möjlighet att utfärda vitesförelägganden och att i särskilt allvarliga fall stänga en skola med omedelbar verkan.

Jämförelse
Lagrådsremissen bygger på Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25). Efter har avsnitten om lärare lagts till och kapitlen om gymnasieskolan har förts in i enlighet med propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop 08/09:199).

Tidsplan
Efter Lagrådets behandling avser regeringen att lägga fram en proposition om en ny skollag under våren 2010 och lagen kan börja tillämpas den 1 juli 2011.

Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos
Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55