Länsstyrelsen i Södermanlands län

Förbud slår hårt mot småskaligt ålfiske i länet

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 17:25 CET

De ålfiskare som finns i Mälaren, Hjälmaren och utefter den sörmländska kusten kommer att drabbas hårt av det förbud mot ålfiske som Fiskeriverket beslutat införa från den 1 maj i år.

- Den europeiska ålen har under senare år visat på en kraftig tillbakagång och rekryteringen av ålyngel till våra vatten har under flera decennier minskat kraftigt, berättar länsfiskekonsulent Sten Nilsson. Ålen är sedan en tid också upptagen som en akut hotad art på den s k rödlistan.

Som en första åtgärd för att rädda ålen har Fiskeriverket beslutat att införa ett generellt förbud mot ålfiske i Sverige från den 1 maj 2007. Beslutet gäller i första hand under ett år och i väntan på att man inom EU beslutar om ett åtgärdsprogram för den europeiska ålen. Fiskeförbudet gäller både i kust- och insjövatten.

För att inte de fiskare som är helt beroende av ålfisket, skall drabbas alltför hårt får länsstyrelsen medge undantag från förbudet i vissa fall. Yrkesfiskare eller de som fiskar med stöd av enskild fiskerätt kan undantas från förbudet om den genomsnittliga rapporterade ålfångsten uppgått till 400 kg/år under åren 2003 - 2005. Dessutom kan den som har särskilda skäl få undantag från förbudet.

Minimimåttet på den ål som får fångas höjs till 65 cm både i kust- och inlandsvattnen.

- För Sörmlands del kan vi konstatera att en betydande del av ålfiskarena i Mälaren, Hjälmaren och på kusten inte kommer upp till den nivå som krävs för att få fortsätta sitt ålfiske, säger Sten Nilsson. De kommer att drabbas hårt av förbudet.

Kontaktperson:
Sten Nilsson 0155 - 26 41 27