Sveriges Kommuner och Landsting

Förbunden stöder inte förslaget om finansiering av sjukförsäkringen

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 19:14 CEST

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET OCH LANDSTINGSFÖRBUNDET

I dag överlämnade regeringen propositionen "Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro" till riksdagen. Propositionen innehåller det mycket omdebatterade förslaget att ge arbetsgivarna ett medfinansieringsansvar om 15 procent av de anställdas sjukpenning.
– Som vi uttryckte redan i remissvaret anser förbunden att förslaget får negativa konsekvenser för kommuner och landsting, säger Ilmar Reepalu ordförande för Svenska Kommunförbundet och Lars Isaksson ordförande för Landstingsförbundet.

Förbunden har, liksom flertalet remissinstanser och även lagrådet, riktat kritik mot propositionens utformning. Lagförslagets ändamålsenlighet är ifrågasatt eftersom förslaget bygger på ett antagande om att arbetsgivarens medfinansiering av sjukpenningen skulle minska sjukfrånvaron. För detta finns inget vetenskapligt eller empiriskt stöd. Vidare anser förbunden att förslaget är orealistiskt. Arbetsgivarens faktiska möjligheter att påverka sjukfrånvaron är begränsad eftersom den till stor del beror på faktorer som arbetsgivaren inte har möjlighet att påverka, något som även lagrådet påpekar.

Propositionen har dessutom fel fokus. Den kringgår de centrala problemen med en dålig samordning mellan försäkringskassa och sjukvård och det faktum att sjukförsäkringen fått en bredare användning än den ursprungligen var utformad för. Förslaget innebär också en risk för ökad utslagning på arbetsmarknaden anser förbunden.

Arbetsgivaren kompenseras till viss del för medfinansieringen genom att den tredje sjuklöneveckan försvinner och att arbetsgivaravgifterna sänks med 0,24 procentenheter. Men en första beräkning som förbunden gjort visar att förslaget ändå innebär en kostnadsökning för kommuner och landsting på ungefär en halv miljard kronor.

- Kostnadsökningen slår olika mellan olika arbetsgivare och drabbar de redan värst utsatta hårdast. Detta innebär ytterligare försämrade förutsättningar för kommuner och landsting att klara sina uppgifter, säger Ilmar Reepalu och Lars Isaksson.

Redan för ett år sedan lade förbunden fram en vinstdelningsmodell. Modellen innebär att hälso- och sjukvården får del av de resurser som frigörs om sjukskrivningskostnaderna minskar. Pengarna skulle alltså vara villkorade till minskade sjukpenningkostnader och reformen vara självfinansierad.

- Förslaget skulle ge starka incitament för vården att aktivt arbeta för minskade sjukskrivningar, trots det har vi fortfarande inte fått någon reaktion från staten, avslutar Ilmar Reepalu och Lars Isaksson.

För mer information:

Direktör Annelie Löfqvist, tfn: 08-452 74 63, 070-319 74 63
Enhetschef Boel Callermo, tfn: 08-452 77 86, 070-319 77 86