Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Fördelning av medel till regeringens minoritetspolitiska strategi

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 10:14 CET

Regeringens strategi för de nationella minoriteterna, "Från erkännande till egenmakt", träder i kraft 1 januari 2010. Regeringen har i dag fördelat de avsatta medlen - drygt 80 miljoner kronor - för denna reform.

Skyddet av minoritetsspråk stärks genom att antalet kommuner inom förvaltningsområden utökas från dagens 7 kommuner till 38 kommuner. Till kommuner och landsting som ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli respektive samiska utgår statsbidrag för merkostnader som föranleds av tillkommande rättigheter i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Nedan redovisas merparten av åtgärderna som ingår i satsningen:

Statsbidrag och tydligare myndighetsansvar
Grundbelopp utgår till kommuner med 750 000 kronor per år. Kommuner med
- mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,
- upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,
- upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,
- upp till 200 000 invånare får 3 grundbelopp,
- upp till 600 000 invånare får 4 grundbelopp, och
- 600 000 invånare eller mer får 4,5 grundbelopp.

Till kommuner som ingår i fler än ett förvaltningsområde utgår dessutom ett tillägg med 500 000 kronor. Samtliga kommuner i nuvarande förvaltningsområden får därmed höjt statsbidrag från och med 2010.

Regeringen avsätter även drygt 6 miljoner kronor av reformutrymmet till ytterligare kommuner som ansöker om frivillig anslutning till förvaltningsområden under 2010.

Vidare avsätts 4,7 miljoner kronor för bland annat kunskapshöjande åtgärder samt informations- och utbildningsinsatser som riktar sig bland annat till kommuner och landsting. Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget ansvarar för detta.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget ges nationellt uppföljningsansvar för efterlevnaden av den nya lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa myndigheter fördelar även statsbidragen till kommuner och landsting. Länsstyrelsen ges också i uppdrag att stödja kommunalt utvecklingsarbete avseende den romska minoriteten.

Samråd i förvaltningsområdena
Särskilda medel avsätts för att stärka samrådet och dialogen mellan kommunerna och Sverigefinländarnas delegation, Svenska tornedalingarnas riksförbund respektive Sametinget i förvaltningsområdena.

Ökat stöd till de nationella minoriteternas organisationer
För att förbättra de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande och delaktighet höjs stödet till organisationer som företräder dessa grupper till 4,8 miljoner.

Åtgärder för att stärka de nationella minoritetsspråken
Regeringen stärker de nationella minoriteternas möjligheter att bevara sina språk genom att avsätta 4 miljoner kronor för revitalisering av minoritetsspråken. Medlen fördelas av Institutet för språk och folkminnen och syftet är att ge organisationer möjligheter att arbeta med olika typer av revitaliseringsinsatser och därmed hjälpa enskilda att återta sitt minoritetsspråk.

Institutet för Språk och folkminnens språkvårdande arbete förstärks avseende de nationella minoritetsspråken, särskilt gällande meänkieli.

Sametinget tilldelas 6 miljoner kronor för etablering av två samiska språkcenter i det sydsamiska området för att bedriva aktivt och utåtriktat språkarbete bland samer.

Sameskolstyrelsens anslag för integrerad samiska undervisning höjs med 1 miljon kronor för att förbättra samiska barns möjligheter att tillägna sig samiska.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Lennart Rohdin
Politiskt sakkunnig
08-405 35 03