Naturvårdsverket

Fördjupning av farleden till Torneå planeras i Finland

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 14:14 CEST

Bottniska vikens sjöfartsdistrikt planerar att fördjupa Torneå farled till Röyttä hamn från nuvarande åtta meter till nio meter. Torneå farled ligger i Bottenvikens nordligaste del utanför Torneå, nära gränsen mellan Finland och Sverige och en del av sträckningen ligger på den svenska sidan. Trafiken till hamnen betjänar huvudsakligen stålverket Outokumpu Stainless Oy:s i Torneå.

Farledens längd är cirka 24,6 kilometer. Antalet muddringsplatser längs leden är 25 och deras sammanlagda areal är cirka 11,4 hektar. Mängden muddermassor är cirka 770 000 kubikmeter. I havet förläggs två deponier och därtill anläggs utanför Outokumpus fabriksområde en sedimenteringsbassäng för sugmuddermassor. Muddrings- och tippningsarbetena i hamnbassängen utförs som ett separat projekt vilket Outokumpu Stainless Oy ansvarar för.

För den planerade farledsfördjupningen kommer en miljökonsekvensbeskrivning att tas fram. Ett program för omfattningen av denna har tagits fram av projektansvarig. Det ges nu möjlighet för allmänheten i projektens närområde att ta ge synpunkter på detta MKB-program.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet i Sverige för att ta emot och förmedla information om verksamheter, som kan ha gränsöverskridande miljöpåverkan och har från Finska Miljöministeriet fått en anmälan om den planerade fördjupningen av farleden och den förestående processen för att ta fram miljökonsekvensbeskrivning enligt finsk lag. Sverige har beretts möjlighet att lämna synpunkter på MKB-programmet senast den 4 november 2004. Naturvårdsverket remitterar handlingarna till några berörda svenska myndigheter och organisationer. På detta sätt görs informationen också tillgänglig för en bredare krets. Allmänhet får tillfälle att ta del av och lämna yttranden över underlaget. Yttranden bör ha inkommit senast 1 november 2004 till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange Dnr.121-3606-04.

Handlingar finns tillgänglig på Naturvårdsverkets bibliotek från den 11 oktober till den 1 november 2004. Biblioteket är öppet vardagar 12.00-16.00. Handlingar finns också på Haparanda kommun och på länsstyrelsen i Luleå.

Den projektansvarige håller ett informationsmöte för allmänheten på Haparanda Stadshotell den 14 oktober klockan 18.00 svensk tid.

Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/dokument/press/2004/oktober/mkb.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Inger Alness, handläggare enheten för markanvändning och vattenverksamhet, 08-698 13 58, inger.alness@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se