Resenärsforum

Fördubblad kollektivtrafik stöds - färdmedelsneutrala reseavdrag och gemensamt betalningssystem krävs

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 11:35 CEST

Resenärsforum har låtit regionalpolitiker från olika partier redovisa vilken åsikt de företräder gällande kollektivtrafiken. Branschen och rikspolitikerna har uttalat att kollektivtrafikresandet ska öka till dubbelt så många resor under det närmaste decenniet. Men hur är läget bland de regionala politikerna av olika färg? Resenärsforums enkät visar att 92 procent av alla kandidater som besvarade enkäten stöder fördubblingsmålet. Det fanns här en mindre partiskiljande faktor: Genomsnittet för alla svarande var 92 procent, men bland moderaterna var stödet för fördubblingen bara 70 procent. Alla dessa positiva politiker hade däremot svårt att tala om vilka åtgärder som ska vidtas lokalt och regionalt. De enklaste åtgärderna är att snabbt införa kollektivtrafikkörfält så att kollektivresandet går fortare, särskilt fortare än bilresor som hindras bilköer. Detta svar gavs som förslag men inte alls av så många som borde veta bättre.

På frågan om reseavdraget i deklarationen ska göras färdmedelsneutralt och inte gynna bilresor svarade i genomsnitt 60 procent att ett färdmedelsneutralt avdrag borde införas. Dagens avdrag utnyttjas främst av ensamåkande män som bor i förort till en storstad, och inte alls av dem som bor i glesbygd. Ett kilometerbaserat avdrag skulle bli färdmedelsneutralt och gynna glesbygdsbor utan att uppmuntra till bilkörning i storstäderna. Det skulle också minska CO2-utsläppen i storstäderna. Men här förelåg en märklig skillnad mellan partierna. Miljöpartiets företrädare ville till 100 procent ändra reseavdraget till färdmedelsneutralt, medan 0 procent av moderaterna vill det. Vänstern och KD ville till 80-90 procent, medan centern och fp stannade vid 40 procent.

Resenärsforums tredje fråga handlade om ett gemensamt betalsystem för kollektivtrafiken i hela Sverige.  De skilda biljettsystemen har blivit ett hinder för kollektivresor så fort man ska resa någon annanstans än på sträckor där man åker varje dag. De regionala politikerna är enligt denna enkät övertygade om att en enkelt och gemensamt betalsystem måste införas, det anger mellan 80-85 procent och 100 procent av alla partier av de svarande.

Kurt Hultgren                                  Anders Björkström

generalsekreterare                          styrelseledamot Resenärsforum

Resenärsforum

Tel  0707-88 44 77 


Resenärsforum är kollektivresenärernas riksorganisation, är partipolitiskt oberoende och samlar 30 lokala och regional resenärsgrupper. Till Resenärsforum är drygt 6000 personer anslutna.

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer som är partipolitiskt obunden. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.