Ungdomsstyrelsen

FÖREBYGGANDE ARBETE MOT SEXUELL EXPLOATERING AV UNGA PÅ NÄTET

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 11:50 CEST

Ungdomsstyrelsen har idag fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om sexuell exploatering av barn och unga på internet. Till att börja med ska vi göra en studie om ungdomars attityder till och erfarenheter av sexuell exponering och sexuellt utnyttjande.


Brottsförebyggande rådets undersökning från 2007 visar att 30 procent av ungdomarna i nionde klass uppgav att de hade varit med om någon form av sexuell kontakt från en obekant person. Flickor upplever sådana kontakter i större utsträckning än pojkar, 48 respektive 18 procent. Den stora merparten av kontakterna sker via internet.

- Att vuxna, framför allt män, tar kontakt med barn och ungdomar i sexuella syften är tyvärr inte nytt. Men internet har medfört att nya kontaktytor mellan okända har uppstått. Idag vet vi ganska lite om ungdomars erfarenheter av sexuella kontakter och sexuellt utnyttjande via internet, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att göra en studie om ungdomars attityder till och erfarenheter av sexuellt utnyttjande på internet. Studien ska även belysa situationen för homo- och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner. Rapporten ska lämnas till regeringen den 15 september 2009.

I ett andra steg ska Ungdomsstyrelsen ta fram ett metodmaterial som kan användas i förebyggande syfte av lärare och andra som möter unga tjejer och killar. Därefter ska Ungdomsstyrelsen arrangera utbildningar riktade till anställda som har en samordnande roll inom skola, socialtjänst eller fritidsverksamhet. Utbildningarna kommer att fokusera på metoder i förebyggande arbete och lokal samverkan.

Dessutom ska landets tjejjourer och liknande verksamheter för killar få ta del av utbildningar för att öka deras kompetens kring förekomsten av exempelvis posering på internet och sexuella tjänster mot betalning.

- Det är ett ansvarsfyllt uppdrag att arbeta förebyggande mot att ungdomar utnyttjas sexuellt på internet. Jag ser det som positivt att vi får ta ett helhetsgrepp om frågan, avslutar Per Nilsson.

Hela uppdraget ska slutredovisas den 31 december 2010.

För mer information kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070 663 39 18 eller på sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.seUngdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.