Länsstyrelsen Västerbotten

Föreningen Trästad Sverige bildad

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 12:26 CET

2004 antog en helt enig riksdag Den nationella träbyggnadsstrategin. Den syftade till att skapa ett engagemang för ett ökat byggande i trä. I samband med detta formades också nätverket Trästad bestående av ett antal kommuner med intresse för ett utvecklat träbyggande. Trästad har alltsedan dess aktivt verkat för att sprida kunskap om modernt träbyggande och stärka såväl kommunala som privata byggherrar i sin roll som beställare.

Den 28 januari 2016 togs ett nytt steg i Trästads historia då föreningen Trästad Sverige bildades på ett konstituerande årsmöte på Grand Hôtel i Stockholm.

- Mot bakgrund av att intresset för modernt träbyggande ökar och byggsystemen förfinas, fler aktörer ger sig in och fler kommuner visar intresse finns det ett behov av en fastare formaliserad organisation av det nuvarande Trästadsprojektet, förklarar Hans Andrén, Växjö Kommunföretag AB och en av de stora inspiratörerna inom Trästadsnätverket.

Sedan 2013 har Länsstyrelsen Västerbotten och landshövding Magdalena Andersson fungerat som spindeln i nätet för Trästadsprojektet. På det konstituerande årsmötet den 28 januari valdes Magdalena Andersson till ordförande för den nybildade föreningen Trästad Sverige.

-Det är naturligtvis hedrande och jag ser fram emot ett spännande år. Vi behöver bygga väldigt mycket bostäder i Sverige de kommande åren och jag är övertygad om att vi behöver bygga mycket mer i moderna träkonstruktioner. Ingen annan byggteknik kan mäta sig med träbyggandets fördelar från klimat- och effektivitetssynpunkt. Modernt träbyggande är hållbart i hållbarhetsbegreppets alla tre dimensioner: ekonomiskt, ekologiskt och socialt, säger Magdalena Andersson.

Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli inom Skogsindustrierna, ser också hon fördelar med att Trästadssamarbetet blir fastare i formerna:

- Trästad är ett viktigt forum för kunskapsspridning och att stärka beställarkompetensen. I takt med att intresset för modernt träbyggande ökar och fler aktörer ger sig in i branschen blir detta bara allt viktigare.

Till styrelseledamöter i Trästad Sverige valde årsmötet:

Magdalena Andersson, landshövding, Västerbotten
Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
Catharina Winberg(M), ordf. Växjö Kommunföretag AB
Evelina Fahlesson(S), ordf byggnadsnämnden Skellefteå
Mats Dahlström,(C), ledamot Kommunstyrelsen, Falun
Martin Carling, (C), ordf Fyrbodal
Tobias Eriksson, (S), Sunne kommun
Petter Hallenberg, Svenska Vårdbostäder
Sandra Frank, Folkhem
Petter Jurdell, SABO
Tomas Nord, Linköpings Universitet
Emma Jonsteg, Sveriges Arkitekter
P-O Sjöö, GS-Facket

För mer information kontakta:

Hans Andrén 
Växjö Kommunfastigheter AB
070 – 529 85 00.

Mikael Bergström
Länsstyrelsen Västerbotten
070 878 82 64 

Susanne Rudenstam
Sveriges Träbyggnadskansli
08-762 72 37

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.