Swedbank

FöreningsSparbankens styrelse föreslår bemyndigande för återköp av egna aktier och beslutar om nya finansiella mål

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 08:38 CET

FöreningsSparbankens styrelse kommer att föreslå ordinarie bolagsstämma
2004 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
Förslaget innefattar även ett bemyndigande för styrelsen att avyttra
återköpta aktier.

Bemyndigandet föreslås gälla förvärv över Stockholmsbörsen vid ett eller
flera tillfällen av upp till 10 procent av samtliga aktier i
FöreningsSparbanken - inklusive den handel som sker löpande för att
underlätta värdepappersrörelsen - vilket motsvarar knappt 52,8 miljoner
aktier.

- En aktiv hantering av bankens kapital är viktig för att nå en
optimal kapitaliseringsnivå och en väl avvägd kapitalstruktur. Förslaget
till återköp och avyttring av egna aktier ger FöreningsSparbanken ökad
flexibilitet och handlingsfrihet säger Carl Eric Stålberg,
styrelseordförande.

Utöver aktier som innehas för att underlätta värdepappersrörelsen äger
FöreningsSparbanken för närvarande inga egna aktier.

Nya finansiella mål

FöreningsSparbankens styrelse har fastslagit nya finansiella mål för
verksamheten att gälla från och med 1 januari 2004:

Räntabilitet. Koncernens räntabilitet på eget kapital ska överstiga
genomsnittet för samtliga övriga större börsnoterade nordiska banker
(SHB, SEB, Nordea, Danske Bank och DnB/GNO) och vara minst 20 procent
högre än den långa riskfria räntan plus normal riskpremie. I dagens
ränteläge motsvarar det en räntabilitet om cirka 14 procent.

Operationell effektivitet (K/I-tal). Koncernens K/I-tal före
kreditförluster ska långsiktigt understiga 0,5.

Kapitaltäckning. FöreningsSparbankens kapitaltäckningsgrad ska lägst
motsvara den nivå som vid varje tidpunkt bedöms lämplig för att
bibehålla en uthållig finansiell stabilitet och för att utveckla
verksamheten. Primärkapitalrelationen ska långsiktigt vara 7 procent.

Aktieutdelning. FöreningsSparbanken har som mål för utdelningen att den
ska uppgå till lägst 40 procent av resultatet efter skatt. Den årliga
utdelningens storlek tar sin utgångspunkt i senaste utdelning och
bestäms med hänsyn till förväntad resultatutveckling, det kapital som
bedöms nödvändigt för att utveckla verksamheten samt marknadens
avkastningskrav.

Kreditförlustnivå. Banken kommer framdeles inte att ha något externt
kommunicerat måltal.
- När det gäller kreditförluster inriktas processen, precis som
tidigare, på att bibehålla god kvalitet och samtidigt utöva en effektiv
kontroll av kreditportföljen. Däremot ser styrelsen inget värde i att i
fortsättningen kommunicera enskilda måltal, säger Carl Eric Stålberg.

För ytterligare information:
Carl Eric Stålberg, styrelseordförande FöreningsSparbanken,
tfn 08-585 912 96

Henrik Kolga, informationsdirektör FöreningsSparbanken,
tfn 08-585 927 79