Finansdepartementet

Förenkla för unga att köpa bostad

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 14:00 CET

Unga har ofta svårare att få lån till att köpa bostad än andra grupper på bolånemarknaden. Ofta passar de inte in i långivarnas kreditprövning. En orsak är att regleringen av bolåneföretagen inte anpassats till utvecklingen med en förändrad arbetsmarknad. Därför bör regleringen ses över så att också unga har möjlighet att få en rimlig bedömning på bolånemarknaden. Den slutsatsen drar Boutredningen i en rapport som publiceras idag.

Utredningen har studerat situationen på bolånemarknaden och genomfört djupintervjuer med rådgivare hos bolåneföretagen. Bolåneföretagen ser unga vuxna både som en grupp som kan vara riskfylld men också som viktig kundgrupp för framtiden. Antalet aktörer på bolånemarknaden har ökat under senare år och de har introducerat nya rutiner för låneprövningar, som är bra för bl.a. unga vuxna. Utredarna har inte funnit några tecken på att gruppen unga vuxna skulle missgynnas av bolångivarna i allmänhet.

- Det handlar snarare om att dagens reglering av kreditprövningen i bolåneföretagen inte anpassats till de villkor unga och många andra grupper har på arbetsmarknaden med bl.a. kortare anställningar, säger Charlotta Jaensson som lett den statliga Boutredningen.

Dagens föreskrifter och allmänna råd som ges i lag och i allmänna råd från Finansinspektionen och Konsumentverket styr in kreditinstituten på att främst förmedla krediter till låntagare som svarar upp till normerna av att ha fast anställning, en bra kredithistorik och en hushållsekonomi som faller inom de typfall som anges av Konsumentverket. Ungas anställningsförhållanden och svårigheten att bedöma deras framtida betalningsförmåga gör att de ofta inte passar in i dessa typfall.

Utredningen bedömer att en förenkling av regleringen därför bör övervägas och att det kan ske utan att öka risken för överskuldsättning hos enskilda eller störningar av stabiliteten i bolåneföretagen.

- Genom att se över regleringen av kreditprövningen kan det bli möjligt för fler unga att få bolån utan att riskerna ökar i bolånemarknaden. Det handlar inte om att minska kraven utan att anpassa dem till rådande omständigheter. Konkurrensen mellan olika aktörer på bolånemarknaden är också viktig för kunderna och särskilt för unga vuxna, säger Charlotta Jaensson.


Kontakt:
Lotta Jaensson
Nationell bostadssamordnare
Boutredningen
070-595 16 11

Björn Hasselgren
Ernst & Young
08-520 590 86

Vilhelm Meyer
Unga Utredare
08-35 43 45


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Unga vuxna på bolånemarknaden, bilaga till Boutredningens kommande huvudbetänkande (http://www.regeringen.se/sb/d/8728/a/76367)