Miljödepartementet

Förenklade regler för bygglov och planering

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 11:57 CETAlla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor. Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas. Det är några viktiga förändringar i regeringens förslag till ny plan- och bygglag som idag överlämnats till Lagrådet.

Regeringens vill genom tydligare regler lägga grunden för en ökad förutsägbarhet för enskilda och företag. Reglerna för plan- och byggprocesserna ska vara enkla, tydliga och väl fungerande.

- Behovet av förenkling och effektivisering har varit en viktig del i arbetet med en ny plan- och bygglag. Företag och enskilda som har ansökt om bygglov ska kunna få besked inom tio veckor. Medborgarna ska också kunna ställa krav på att kommunen i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som kan komma att gälla i ett bygglov, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Den enskilde ska också kunna ställa krav på att kommunen ska ge ett besked om en detaljplan kommer att tas fram eller ej. Planbesked ska ges inom tre månader.

- Det är viktigt att vi stärker den enskildes rätt att få besked om kommunen har som avsikt att ta fram en detaljplan eller inte. Det är inte rimligt att människor under många månader ska sväva i oklarhet, säger Andreas Carlgren

Kommunens planering bör kunna spela en viktig roll i klimatarbetet och i förslaget till den nya lagen har tydliggjorts att miljö- och klimataspekter ska beaktas i planering och annan prövning. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal ändringsförslag från flera utredningar. Lagen har fått en tydligare disposition och ett modernare språk. Det gäller även i de delar som inte innebär ändringar i sak vilket ska göra lagen enklare att förstå och ge ett tydligt stöd för en bättre tillämpning.

Regeringens förslag innebär i övrigt bland annat:

- Att översiktsplanen får en tydligare strategisk funktion och att planbeskrivningen till översiktplanen förenklas,
- Att planläggningen förenklas och att den totala tidsåtgången för planläggningen förkortas genom:

1. att kravet på att planprogram måste föregå detaljplan tas bort,
2. att handlingar till en detaljplanen kan samordnas till en handling,
3. att utställning ersätts med granskning för flera planformer,
4. det får finnas fler än en huvudman i samma detaljplan vilket minskar behovet av flera planer för ett område.

- Att det förtydligas att det vid planläggning och annan prövning ska tas hänsyn till elektronisk kommunikation, avfallshantering samt elförsörjning,
- Att det förtydligas att skyddsåtgärder för att motverka olyckor, översvämning och erosion ska kunna regleras genom detaljplan,
- Att en bedömning beträffande byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovprövningen, vilket ökar sannolikheten för att felaktigheter kan observeras i ett tidigt skede,
- Att bygglovprövningen förenklas och förtydligas genom:

1. Att en möjlighet att erhålla ett s.k. villkorsbesked införs som innebär att man kan i förväg ska kunna få veta vilka följdkrav som kan komma att gälla vid ett bygglov,
2. Att det tydliggörs i lagen att man ska kunna få besked om bygglov inom 10 veckor,
3. Att beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft.
4. Att kontrollansvarig ersätter kvalitetsansvarig och att uppgifterna förtydligas.

- Att byggsanktionsavgifter ska tillfalla kommunen,
- Att frågor som redan är avgjorda vis vissa tillståndsprövningar enligt miljöbalken inte ska gå att överklaga samt
- Att de grundläggande syftena i plan- och bygglagen ska vara kvar vilket innebär att det kommunala självstyret och kommunernas ansvar för planeringen ska ligga fast, att staten fortsatt ska ha en stark roll, att inga ändringar ska ske i bygglovplikten samt att formerna för medborgarinflytande och enskildas rättigheter ska värnas.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45

Kansliråd
Camilla Adolfsson
08-405 34 69


Maria Ulfvarson Östlund
08-405 22 74
073-815 22 74