Statistiska centralbyrån, SCB

Företagens ekonomi 2010: Återhämtningens år för näringslivet

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 09:46 CEST

Mellan 2009 och 2010 ökade förädlingsvärdet med 17 procent hos industriföretagen och med 6,5 procent hos tjänsteföretagen. Rörelse-resultatet för hela näringslivet uppgick till 537 miljarder, vilket var den hittills högsta nivån under hela 2000-talet. Investeringstakten fortsatte att vara låg även 2010.

Efter stora nedgångar i ekonomin under finanskrisen präglades 2010 av återhämtning i de svenska företagen. Rörelseresultatet totalt ökade med hela 40 procent mellan 2009 och 2010. Nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar fortsatte dock att minska.

Inom stål- och fordonsindustrin syntes återhämtningen tydligt. Fordonsindustrin ökade sitt förädlingsvärde med hela 95 procent mellan 2009 och 2010. Med återanställningarna gick det trögare och inom stålindustrin var antalet anställda oförändrat. Inom fordonsindustrin fortsatte personalstyrkan att minska. Branschen arbetsförmedling och bemanning drabbades också hårt av finanskrisen. År 2010 tog dock anställningarna inom denna bransch fart och antalet anställda ökade med 17 procent. Några branschgrupper hade en positiv utveckling under hela perioden 2007-2010. Här återfinner vi utbildningsbranschen och vård och omsorg. Dessa branscher ökade sin nettoomsättning med 10 procent vardera mellan 2009 och 2010.

Näringslivet består till 97 procent av mikroföretag

Det svenska näringslivet bestod av drygt en miljon aktiva företag år 2010. Dessa företag hade tillsammans 2,5 miljoner anställda, 6 700 miljarder kronor i nettoomsättning och 1 950 miljarder i förädlingsvärde. De totala tillgångarna uppgick till 14 700 miljarder kronor. Näringslivet består mest av småföretag. Hela 97 procent är så kallade mikroföretag med färre än 10 anställda, vilka stod för nästan en fjärdedel av näringslivets förädlingsvärde. Storföretagen utgjorde en knapp promille av antalet företag men stod för mer än 40 procent av förädlingsvärde och omsättning och 36 procent av antalet anställda 2010.

Högst förädlingsvärde/anställd i fastighetsbranschen

Handelsbranschen stod för det största bidraget till nettoomsättningen (32 procent) och det näst största bidraget till förädlingsvärdet (17 procent) i näringslivet. Inom tjänstesektorn var partihandeln den bransch som bidrog mest till förädlingsvärdet. Fastighetsbranschen hade det högsta förädlingsvärdet per anställd inom tjänstesektorn med 2,4 miljoner kronor.

Definitioner och förklaringar

Alla jämförelser i detta pressmeddelande har gjorts mot definitiva uppgifter för år 2009.

Nettoomsättning: nettoomsättning exklusive punktskatter.
Anställda: medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i produktionsvärdet).

Näringslivet: företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-12-06 kl. 09.30

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för Näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Barbro von Hofsten
Tfn 019-17 67 24
E-post barbro.vonhofsten@scb.se 

Johanna Barry-Vallin
Tfn 019-17 68 64
E-post johanna.barryvallin@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.