Statistiska centralbyrån, SCB

Företagens ekonomi 2010 (preliminära uppgifter): Återhämtningens år för näringslivet

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 09:44 CET

Nettoomsättningen i svenska företag ökade år 2010 med 8 procent och förädlingsvärdet med 12 procent jämfört med 2009. Stål- och fordonsindustrin, som drabbades hårdast av finanskrisen, hade ökningar av förädlingsvärdet på 10 respektive 23 miljarder kronor. De största omsättningsökningarna återfanns inom motorhandeln och .

Företagens ekonomi är den enda undersökning som bygger på bokslut från samtliga  företag i Sverige. Även branschvisa uppgifter redovisas i databaserna.

Förädlingsvärdet  ökade mer än nettoomsättningen
Finanskrisen slog hårt mot de svenska företagen. År 2010 började dock vindarna vända och ekonomin förbättrades. De preliminära uppgifterna från Företagens ekonomi 2010 visar att nettoomsättningen för näringslivet uppgick till totalt 6 751 miljarder kronor i löpande priser. Det innebar en ökning med cirka 8 procent eller 530 miljarder kronor jämfört med 2009. Kostnaderna hos företagen ökade dock inte i motsvarande grad, troligen tack vare framtvingade effektiviseringar under krisen. Det har lett till att förädlingsvärdet har ökat mer än nettoomsättningen procentuellt sett. Förädlingsvärdet ökade  med cirka 12 procent och uppgick till 1 963 miljarder kronor. Rörelseresultatet ökade med hela 40 procent och uppgick 2010 till 537 miljarder, vilket till och med översteg nivån för 2008. Antalet anställda i näringslivet ökade med knappt 2 procent och uppgick till 2 482 000 personer år 2010.

Stark återhämtning inom stål- och fordonsindustrin
De branscher som drabbades hårdast av finanskrisen var stål- och fordonsindustrin och där syns återhämtningen tydligt. Stålindustrin ökade sitt förädlingsvärde med 62 procent och fordonsindustrin med hela 95 procent mellan 2009 och 2010. I kronor innebar det ökningar på 10 respektive 23 miljarder kronor. Det betyder att det bara återstår ungefär 4 miljarder inom respektive branschgrupp för att komma tillbaka till 2008 års nivå för förädlingsvärdet. Med återanställningarna gick det trögare och inom stålindustrin var antalet anställda oförändrat mellan 2009 och 2010. Inom fordonsindustrin fortsatte personalstyrkan att minska även 2010. Jämfört med år 2008 hade stålindustrin minskat antalet anställda med 10 procent och fordonsindustrin hade minskat sin personal med 23 procent.

Några andra branscher som gick mycket framåt under 2010 var motorhandeln, anläggningsentreprenörer, energibolag och bemanningsbranschen. Motorhandeln hade den enskilt största omsättningsökningen med 60 miljarder följt av energibolagen med 42 miljarder i ökad nettoomsättning mellan 2009 och 2010. Inom båda dessa branscher var dessutom antalet anställda tillbaka på ungefär samma nivå som före finanskrisen.

Definitioner och förklaringar
Alla jämförelser i detta pressmeddelande har gjorts mot definitiva uppgifter för år 2009 och 2008.

Nettoomsättning:
Nettoomsättning exklusive punktskatter.

Anställda:
Medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde:
Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i produktionsvärdet).

Näringslivet:
Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi.

Publikation
Definitiva uppgifter för denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats www.scb.se  den 9 maj 2012.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-05-09 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Näringslivets struktur
701 89 ÖREBRO

Förfrågningar
Barbro von Hofsten
Tfn 019-17 67 24
E-post barbro.vonhofsten@scb.se

Jonas Färnstrand
Tfn 019-17 67 36
E-post jonas.farnstrand@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.