Statistiska centralbyrån, SCB

Företagens utgifter för IT, 2011: Stora företag står för mer än hälften av it-utgifterna

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 09:56 CEST

De sammanlagda utgifterna för data-, telekommunikationsutrustning och mjukvara uppgick till 37,6 miljarder kronor 2011. Företag med 250 anställda eller fler stod för mer än hälften, 21, 5 miljarder. År 2010 var utgifterna 34,1 miljarder.

Företagens utgifter för mjukvara uppgick till 20,8 miljarder kronor 2011, varav 7 miljarder var investeringar. Företag inom tillverkningsindustri och byggindustri hade ökade utgifter för mjukvara jämfört med 2010.

Företagens utgifter för data-, telekommunikationsutrustning och mjukvara 2011, miljoner kronor


Företagens utgifter för datautrustning var 10,4 miljarder kronor 2011. En ökning jämfört med 2010 då utgifterna för datautrustning var 9,1 miljarder kronor. De totala utgifterna för telekommunikationsutrustning uppgick till 6,4 miljarder kronor. Av dessa stod informations- och kommunikationsföretag för drygt hälften.

Störst utgifter för leasing bland informations- och kommunikationsföretag

Företagens leasingutgifter för data- och telekommunikationsutrustning var 9,8 miljarder kronor 2011. Informations- och telekommunikationsföretagen stod för nästan en tredjedel av dessa (3,1 miljarder). Leasingutgifterna består av operationell leasing (7,8 miljarder) och finansiell leasing (2,1 miljarder).

Definitioner och förklaringar

Med utgifter för it avses köp av data- och telekommunikationsutrustning och mjukvara samt hyra och leasing av data- och telekommunikationsutrustning. Populationen utgörs av företag med 10 anställda eller fler med verksamhet, enligt SNI 2007, inom utvinning av mineral (B), tillverkning (C), försörjning av el, gas, värme och kyla (D), vattenförsörjning (E) byggverksamhet (F), handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (G), transport och magasinering (H), hotell- och restaurangverksamhet (I), Informations- och kommunikationsverksamhet (J), finansiell verksamhet (K), fastighetsservice (L), företagstjänster (M), uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N), kultur, nöje och fritid (R) och annan serviceverksamhet (S). Populationen bestäms med utgångspunkt från informationen i SCB:s företagsregister. Ramen som används är från november 2011.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten IT i Företag som publiceras på SCB:s webbplats www.scb.se 2013-01-16.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-10-09 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Regina Vilkénas
Tfn 08-506 941 18
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.