Statistiska centralbyrån, SCB

Företagsbaserad statistik från SCB, andra kvartalet 2007: Fortsatt stark arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 09:39 CEST

Antal anställda ökade med 2,5 procent till 4 104 000 under andra kvartalet i år jämfört med samma kvartal i fjol. Den privata sektorn stod för den största ökningen med 3,6 procent. Lönesumman i privat sektor steg med 7,2 procent. Inom offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,6 procent och lönesumman med 4,1 procent. Totalt ökade lönesumman med 6,3 procent.

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark och inte sedan 2001 har det funnits så många lediga jobb i privat sektor som det gjorde under andra kvartalet 2007. Antalet lediga jobb uppgick till 51 000, en ökning med 30 procent jämfört med motsvarande kvartal 2006. Den akuta arbetskraftsbristen, antalet vakanser, ökade till 19 300. Det är en ökning med 41 procent jämfört med andra kvartalet 2006.

En tredjedel av de lediga jobben i privat sektor återfanns under andra kvartalet i branschen fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor. Samtidigt ökade antalet anställda med 4,7 procent och lönesumman med nästan 15 procent.

Byggindustrin uppvisar fortsatt god utveckling
Den goda utvecklingen inom byggindustrin står sig under andra kvartalet. Antalet anställda ökade med drygt 8 procent och lönesumman med 14,5 procent. Under de sex senaste kvartalen har branschen uppvisat utvecklingstal för antalet anställda som överstigit 5,8 procent. Jämfört med andra kvartalet 2005 har antalet anställda ökat med 28 700, vilket är en ökning med 16 procent. Efterfrågan på arbetskraft var under andra kvartalet 2007 fortsatt hög, antalet lediga jobb ökade med nästan 40 procent och uppgick till 4 000.

I parti- och detaljhandel och reparationsverkstäder var den procentuella ökningen av antalet anställda högre jämfört med privat sektor som helhet. Totalt ökade antalet anställda inom denna bransch med 4,7 procent till 501 300. I detaljhandeln ökade antalet anställda med 5,5 procent under andra kvartalet 2007. Totalt i branschen parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder ökade lönesumman med 8,3 procent. Antalet lediga jobb ökade med 10 procent jämfört med samma kvartal i fjol, vilket var lägre än privat sektor som helhet.

Färre anställda inom staten
Antalet anställda i offentlig sektor ökade under andra kvartalet med 0,6 procent, men utvecklingen varierade för de olika delsektorerna. Inom kommunerna och landstingen ökade antalet anställda med 0,6 respektive 0,3 procent, medan antalet anställda i staten minskade med 0,3 procent. Lönesumman ökade inom kommunerna med 4,8 procent. I landstingen respektive staten ökade lönesumman med 3,8 och 2,8 procent. Totalt fanns det under andra kvartalet 10 300 lediga jobb i offentlig sektor.

Definitioner och förklaringar

Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)
Lönesumman skall omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som skall tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift
Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb
Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser
Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad
Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad
Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 67 51

Förfrågningar
Fredrik Rahm
Tfn 019-17 65 97
E-post fredrik.rahm@scb.se
Fredrik Andersson
Tfn 019-17 62 61
E-post fredrik.andersson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.