Statistiska centralbyrån, SCB

Företagsbaserad statistik från SCB, fjärde kvartalet 2006: Fortsatt stark arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 09:37 CET

Antal anställda ökade under fjärde kvartalet 2006 med 2,8 procent till 4 028 400 jämfört med motsvarande kvartal 2005. Ökningen skedde framför allt inom privat sektor där antalet anställda steg med 3,5 procent. Lönesumman i privat sektor steg med 6,6 procent. Totalt sett ökade lönesumman med 5,5 procent. Inom offentlig sektor ökade antalet anställda med 1,6 procent och lönesumman med 2,9 procent.

Efterfrågan på arbetskraft var fortsatt stark under fjärde kvartalet. Antalet lediga jobb i privat sektor uppgick till 38 700, en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande kvartal 2005.

Inom privat sektor märktes den största ökningen i tjänstenäringarna. I branschen fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor ökade antalet anställda med 5,7 procent och lönesumman med 9,4 procent. Nästan en tredjedel av de lediga jobben i privat sektor återfanns under fjärde kvartalet i denna bransch, dock var ökningstakten av antalet lediga jobb lägre jämfört med privat sektor som helhet.

I tillverkningsindustrin var antalet anställda jämfört med fjärde kvartalet 2005 i stort sett oförändrat. Samtidigt ökade efterfrågan på arbetskraft i branschen och antalet lediga jobb uppgick till 8 100, en ökning med 33 procent. Lönesumman steg under samma period med 4,3 procent.

Antalet lediga jobb i byggindustrin ökar med 74 procent

Byggindustrin visade på en fortsatt stark utveckling. Antalet anställda ökade med 11,4 procent och lönesumman med 11,2 procent. Även här var efterfrågan på arbetskraft hög, antalet lediga jobb ökade med 74 procent och uppgick till 4 000.

Utvecklingen inom handeln var något sämre än genomsnittet för privat sektor sett till både antal anställda och lönesumman. Däremot ökade efterfrågan på arbetskraft och antalet lediga jobb uppgick till 6 200, vilket är 56 procent fler jämfört med fjärde kvartalet 2005.

Fortsatt efterfrågan på arbetskraft i storstadslänen
Antalet lediga jobb ökade under fjärde kvartalet i Stockholms län med 30 procent jämfört med motsvarande kvartal 2005. Nästan en tredjedel av de lediga jobben i privat sektor återfanns där. I Stockholms län ökade samtidigt antalet anställda i privat sektor med 3,3 procent. Även i de övriga storstadslänen, Skåne och Västra Götaland, ökade antalet anställda med 3,8 respektive 2,8 procent. I dessa tre storstadslän står tjänstesektorn för ungefär hälften av alla lediga jobb i privat sektor.

Definitioner och förklaringar

Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)
Lönesumman skall omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som skall tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift
Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb
Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser
Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad
Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad
Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 67 51

Förfrågningar
Fredrik Rahm
Tfn 019-17 65 97
E-post fredrik.rahm@scb.se
Fredrik Andersson
Tfn 019-17 62 61
E-post fredrik.andersson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.