Statistiska centralbyrån, SCB

Företagsbaserad statistik, tredje kvartalet 2006: Fortsatt uppåt på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:35 CET

Antal anställda ökade totalt med 2,3 procent till 4 024 400 under tredje kvartalet 2006 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen skedde framför allt inom privat sektor, 2,9 procent, vilket är den största ökningen på fem år. Ökningen av lönesumman uppgick totalt till 5,7 procent. I privat sektor var ökningen 5,6 procent.

Inom offentlig sektor ökade antalet anställda och lönesumman med 1,2 respektive 5,9 procent. Efterfrågan på arbetskraft var fortsatt stark under tredje kvartalet. Antalet lediga jobb i privat sektor uppgick till 38 100, en ökning med 40 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Inom privat sektor märktes den största ökningen i tjänstenäringarna. I branschen fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor ökade antalet anställda med 6,4 procent och lönesumman med 7,5 procent. Nästan en tredjedel av de lediga jobben i privat sektor återfanns under tredje kvartalet i denna bransch. I tillverkningsindustrin var antalet anställda jämfört med föregående år i stort sett oförändrat. Samtidigt ökade efterfrågan på arbetskraft i branschen och antalet lediga jobb uppgick till 7 300, en ökning med 42 procent. Lönesumman utvecklades positivt, men ökningen uppgick endast till 3,6 procent. I byggindustrin ökade antalet anställda med 8,3 procent och lönesumman med 10,2 procent. Även här var efterfrågan på arbetskraft hög, antalet lediga jobb ökade med 73 procent och uppgick till 3 000. Utvecklingen inom handeln följde i stort sett genomsnittet för privat sektor sett till antal anställda och lönesumman.

Fler anställda och fortsatt efterfrågan på arbetskraft i Stockholms län
Inom privat sektor ökade antalet anställda i Stockholms län med 4,3 procent. Det rådde även under tredje kvartalet en fortsatt efterfrågan på arbetskraft i länet och knappt en tredjedel av de lediga jobb fanns här. Även i de övriga storstadslänen, Skåne och Västra Götaland, ökade antalet anställda med 1,6 respektive 2,7 procent. Av de lediga jobben i privat sektor återfanns ungefär hälften i tjänstesektorn i dessa tre storstadslän.

Kvinnor visstidsanställda i större utsträckning än män
Av de 75 100 fler anställda i privat sektor var 57 100 tillsvidareanställda och 18 000 visstidsanställda. Detta motsvarar en ökning av de tillsvidareanställda med 2,6 respektive 4,9 procent för de visstidsanställda. Kvinnor uppbär visstidsanställning i högre grad än män. Nästan var femte kvinna i privat sektor hade en visstidsanställning under tredje kvartalet, jämfört med männen där var åttonde anställd hade en visstidsanställning.

Positiv utveckling för små arbetsställen
Av de 38 100 lediga jobben i privat sektor återfanns 12 900 bland arbetsställen med färre än tio anställda. Rekryteringsgraden, antalet lediga jobb per anställd, uppgick på dessa arbetsställen till 1,9 procent. Små arbetsställen hade därmed den högsta rekryteringsgraden. På arbetsställen med fler än 200 anställda fanns det 5 900 lediga jobb under tredje kvartalet och rekryteringsgraden var 1,0 procent. Totalt för privat sektor uppgick rekryteringsgraden till 1,4 procent.

Definitioner och förklaringar

Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)
Lönesumman skall omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som skall tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift
Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb
Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser
Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad
Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad
Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden som nu finns på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Resultat för fjärde kvartalet 2006 publiceras den 13 februari 2007 kl. 09.30 på SCB:s webbplats.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 67 51

Förfrågningar
Fredrik Rahm
Tfn 019-17 65 97
E-post fredrik.rahm@scb.se
Maria Nilsson
Tfn 019-17 60 78
E-post maria.nilsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.