Länsstyrelsen i Östergötlands län

Företrädare för media hälsas välkomna till rikskonferensen Verka Jämställt i Stockholm 13/2.

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 11:42 CET

Konferensen vänder sig till ledare inom staten och kommunerna. Inbjudna är generaldirektörer, landshövdingar och länsråd, rektorer för universitet och högskolor, länsarbetsdirektörer, länspolismästare, Försäkringskassans länsdirektörer,
Arbetsmiljöverkets tillsynsdirektörer, regiondirektörer, med flera.

Tid: Tisdag 13 februari kl 09.30-14.30
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Ur programmet:
* "I fokus för jämställdhetspolitiken"
Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister
* "Jämställdhetsintegrering - metoder för en jämställd myndighetsservice"
Ann Boman, Särskild utredare för JämStöd, Näringsdepartementet
* "Statsförvaltningens roll i framtiden utifrån ett jämställdhetsperspektiv"
Mats Odell, Kommun- och finansmarknadsminister

Jag bifogar även ett pressmeddelande om konferensen.

Varmt välkomna!


Sofia Albinsson
Webbansvarig
Länsstyrelsen Östergötland
013-19 62 90, 070-612 62 90
sofia.albinsson@e.lst.se
www.e.lst.seVerka Jämställt! – ett projekt i tiden
Företrädare för media hälsas välkomna till rikskonferensen Verka Jämställt

Tid: Tisdag 13 februari kl 09.30-14.30
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Bakgrund
Verka Jämställt är ett unikt utvecklingsprojekt där Länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län tillsammans med 16 arbetsplatser i de fyra länen har arbetat för att kunna ge bättre samhällsservice för både kvinnor och män.

På arbetsplatserna har man utbildats om hur det egna arbetet kan ledas, styras och organiseras för att uppnå en jämställd verksamhet. Nu är det dags att sprida sina erfarenheter och nya arbetsmetoder.

Verka Jämställt handlar om myndigheters och organisationers agerande och service gentemot
allmänheten - så kallad jämställdhetsintegrering. Det betyder att på ett strukturerat sätt genomlysa sin egen verksamhet så att man säkerställer att kvinnor och män får del av myndighetens service på lika villkor och efter vars och ens behov.

– Landets länsstyrelser har regeringens uppdrag att bidra till ökad jämställdhet i länen, säger landshövding Björn Eriksson, Östergötland. Det här projektet, med ett nära samarbete över flera läns- och myndighetsgränser, har inneburit ett lärande och en inspiration för alla inblandade parter – inte minst för oss själva, fortsätter han.

Från de fyra länen har deltagit, förutom länsstyrelserna, länsarbetsnämnden, försäkringskassan, universitetet/högskolan, polismyndigheten och Arbetsmiljöverket i Västmanland och Örebro, Skatteverket Mälardalsregionen samt Regionförbundet Östsam.

– Verka Jämställt har genomförts som en del i Sörmlands Jämviktsprojekt och visar att
jämställdhetsarbetet genomförs i bred samverkan i Sörmland, framhåller landshövding Bo Könberg.

Rikskonferensens syfte är bland annat att sprida kunskap om konkreta metoder för jämställdhet i vardagsarbetet på den egna arbetsplatsen.

– Konferensen är ett resultat av ett tålmodigt och målinriktat arbete som handlat mycket om vikten av kompetensutbildning, om betydelsen av metoder och modeller för att visa på det motstånd och de tveksamheter som finns när det gäller jämställdhet,
säger landshövding Mats Svegfors.

– Det här är bara början på en spännande utveckling – nu gäller det för alla inblandade att se till att handlingsplanerna verkligen kommer att användas i vardagen – som ett strategiskt viktigt steg på vägen mot ett jämställt samhälle, konstaterar avslutningsvis
landshövding Sören Gunnarsson.

Välkommen att ta del av de metoder för jämställdhetsintegrering i verksamheten som vi har
arbetat fram!

Projekt Verka Jämställt finansieras av EU och ESF Mål 3

För mer information:
Jämställdhetsexpert Catharina Alpkvist, Östergötland, tel 070-574 50 55
Jämställdhetsexpert Kerstin Lillje, Örebro, tel 070-624 86 04
Projektledare Afamia Marah, tel 0704-82 16 80
Enhetschef Karin Tilly, Västmanland, tel 070-603 56 42