Glycorex Transplantation

Företrädesemission

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 18:00 CEST

Styrelsen för Glycorex Transplantation AB beslutade den 12 september 2003 att genomföra en företrädesemission under september till november 2003. Beslutet, som sker med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämman i maj 2003, kan sammanfattas på följande sätt. Bolagets aktiekapital ökas med högst 339 390,55 kronor genom emission av högst 6 787 811 aktier serie B. Bolagets ägare har oavsett aktieslag företrädesrätt att teckna aktier i emissionen. Ägare erhåller en teckningsrätt per gammal aktie oavsett aktieslag. För teckning av en ny aktie serie B krävs sex teckningsrätter. Avstämningsdag är den 8 oktober 2003. Aktien handlas inklusive teckningsrätt till och med den 3 oktober 2003. Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 16 till och med den 30 oktober 2003. Tid för handel med teckningsrätter är preliminärt från den 16 till den 24 oktober 2003. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom betalning. Om alla teckningsrätter ej utnyttjas skall aktier som tecknats utan företrädesrätt fördelas enligt styrelsens beslut. För varje ny tecknad aktie skall erläggas ett belopp uppgående till 3 kronor per aktie. Aktie är berättigad till del i bolagets vinst från och med räkenskapsåret 2003. Första dag för handel med BTA är preliminärt fastställd till den 14 november 2003. -- Glycorex Transplantation AB är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom området organtransplantation. Bolaget har utvecklat kolhydratbaserade produkter, medicintekniska produkter, som underlättar transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter. Produkterna marknadslanseras nu i Europa. Bolaget är noterat på NGM Equity sedan september 2001. Det kapital som tillförs bolaget genom emissionen skall användas till marknadsinvesteringar och produktutveckling. Aktieägare kommer genom utskick att i god tid erhålla information om emissionen. Övriga intresserade investerare kan kontakta Spectra Fondkommission AB för information. För ytterligare information om bolaget och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).