Glocalnet AB

Företrädesemission om 85 mkr för fortsatt tillväxt

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:27 CEST

Får ej distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien

Stockholm den 20 oktober 2005

Glocalnet inledde hösten 2004 en offensiv satsning på bredband via ADSL med målet att bli Sveriges tredje största leverantör. Satsningen har utvecklats väl och enligt plan. Glocalnet har tagit över 20 procent av alla bredbandsbeställningar på privatmarknaden i Sverige och snabbt uppnått positionen som fjärde största bredbandsleverantör. För att stärka bolagets kapitalbas inför en fortsatt kraftfull satsning på bredband – där Glocalnets uppnådda position och det faktum att marknaden ännu växer utnyttjas – samt för att kunna tillvarata tillväxtmöjligheter inom närliggande tjänsteområden har styrelsen fattat beslut om en nyemission om upp till cirka 85 mkr med företräde för befintliga aktieägare.

Nyemission upp till högst 84,1 mkr före emissionskostnader med företrädesrätt för Glocalnets aktieägare
Aktieägare äger rätt att teckna 1 ny aktie för varje 5 gamla aktier
Emissionskurs om 2,00 kronor per aktie
Teckningstid 5 december – 19 december 2005
Emissionen villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 22 november 2005

För ytterligare information vänligen kontakta:


Jan Edholm
Verkställande direktör
Tel: 0733-78 01 02
Email: jan.edholm@glocalnet.se

Tomas Ljunglöf
Finanschef
Tel: 0733-78 01 54
Email: tomas.ljunglof@glocalnet.se

Glocalnet AB (publ)
Box 12514
102 29 Stockholm
Tel: 08-566 34 100
www.glocalnet.se