Frontyard AB

Förhandlingarna avseende Martek avbrutna

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 16:13 CEST

Avtalen med förra ägarna till Martek (Willem och Gert Bok) har under en längre tid varit föremål för diskussion. Förhandlingarna har avbrutits och Marteks VD, Willem Bok, har avskedats. Frontyard avser lämna in krav om återbetalning av tidigare utbetald köpeskilling.

Frontyard har tidigare rapporterat att diskussioner pågått för att via förhandling försöka hitta en lösning som tillgodoser alla parters intressen avseenden Martek. Bakgrunden till detta är de avtal som tecknades under år 2000 och 2001 avseende förvärvet av Martek. Dessa kontrakt innehöll vissa prestationsklausuler som skulle vara uppfyllda för att hela köpeskillingen skulle betalas ut. Dessa klausuler fallerade redan 2002 varför köpeskillingen skulle nedsättas med 20 Mkr. De tidigare ägarna,som även är verksamma i bolaget, var besvikna över detta och förhandlingar har därför förts för att hitta en lösning som förlänger möjligheten att tjäna in köpeskillingen. Ursprungligen var tanken att bröderna Bok skulle lämna verksamheten 30:e juni 2003.

Det har under senare tid kommit till Frontyards kännedom att bröderna inte agerat lojalt mot bolaget och kan ha orsakat bolaget skada. Förutsättningar finns därför inte för ett givande samarbete. Eftersom lojalitet mot bolaget är en förutsättning för en VD så har Willem Bok avskedats som VD.

Vid en ytterligare analys har fler oklarheter framkommit som enligt ingångna kontrakt kan innebära återbetalningsskyldighet för de tidigare ägarna. Frontyard har överlämnat ärendet till jurister för vidare handläggning samt för att säkra tillgångarna i Martek.

Eftersom det fortfarande finns ett nyckelpersonsberoende i Martek så kan åtgärderna få negativa konsekvenser för verksamheten i Martek.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Hallin, VD/Koncernchef. Tel: 031-744 24 01, mobil 0709-77 00 40.