Umeå kommun

Förhöjda halter av dioxin på Norrbyskär

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2010 09:05 CEST

Några områden på Norrbyskär söder om Umeå har förhöjda halter av miljögiftet dioxin. En tidigare inventering visade att det kunde vara så och det har nu bekräftats av en miljöteknisk utredning som Umeå kommun har låtit göra. Föroreningarna kommer från den tidigare sågverksamheten på ögruppen och de kan innebära hälsorisker

Länsstyrelsens tidigare inventering visade förhöjda halter av dioxin, bland annat i den ytliga jorden inom det gamla sågverksområdet. En fortsatt utredning under hösten och vintern 2009 visar också förhöjda halter av dioxin på delar av Norrbyskär. De högsta halterna finns på sågverksområdet, men även delar av Långgrundets brädgård har förhöjda halter. Även de två spånområdena på Tannskär och Stuguskär är utsatta, men med måttligt förhöjda halter.

Var kommer dioxinet ifrån?
På Norrbyskär drev Mo och Domsjö 1895–1952 ett av Europas största sågverk. Då användes bekämpningsmedel som innehöll dioxiner för att behandla virke mot röt- och skadedjursangrepp. Norrbyskär är en av cirka 500 sågverksplatser runt om i landet. Markföroreningar relaterade till sågverksamhet förekommer på flera av dessa platser. MoDo kan inte ställas till svars för föroreningarna i dag och därför har Umeå kommun gått in som huvudman för den fortsatta utredningen med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket.

Är det farligt?
Utredningen visar att det främst inom sågverksområdet/Lilla Norrbyskär och på Långgrundets brädgård finns risk för exponering av ytligt förekommande dioxiner, vilket kan innebära en hälsorisk. Utredningen är gjord enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för riskbedömning. Risken beror på om man vistas nära de utsatta områdena, hur länge man är där och i vilken grad man kommer i kontakt med jord som är förorenad.

Vad händer nu?
Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun, kommer under april att besluta om eventuella skyddsåtgärder för sågverksområdet/Lilla Norrbyskär och de så kallade kubbhusområdena på Långgrundets brädgård. Det sker i samråd med verksamhetsutövare och fastighetsägare på ön. Utgångspunkten är att människor ska kunna vistas på Norrbyskär utan att utsättas för sådana förhöjda halter av dioxin att det riskerar hälsan. Utredningen föreslår också att man går vidare med fördjupade studier.


Frågor och svar:

I vilka områden på Norrbyskär finns det föroreningar?

De högsta halterna finns inom sågverksområdet/Lilla Norrbyskär och på kubbhusområdena vid Långgrundets brädgård. Dessutom finns förhöjda halter på Tannskärs spånområde och på Stuguskärs brädgård och spånområde.

Vilka föroreningar/kemiska ämnen rör det sig om?
Problemet är förekomst av dioxiner från bekämpningsmedel som har använts som skydd mot blånadssvamp. Dioxiner är ett samlingsnamn för en större grupp ämnen som är svårnedbrytbara, mycket giftiga och som också ackumuleras i näringskedjan.

Varför är det föroreningar inom dessa områden?
Kemikalierna användes under sågverksepoken på Norrbyskär för att behandla virke mot röt- och skadedjursangrepp.

Vilka eventuella konsekvenser/vilken inverkan kan föroreningarna ha?
Det är risk för ytlig exponering av dioxin inom sågverksområdet/Lilla Norrbyskär, på kubbhusområdena vid Långgrundets brädgård, på spånområdena vid Tannskär och på Stuguskärs spånområde.

Vilka eventuella hälsorisker finns det med detta?
Dioxin medför inga akut toxiska effekter. Inom de drabbade områdena kan det vara risk för exponering av ytligt förekommande dioxin.

Hur länge kommer föroreningarna att finnas kvar?
Dioxin är mycket stabila ämnen i mark och bryts ner mycket långsamt. Dioxinerna binds hårt till organiskt material i marken, som till exempel förmultnade växtdelar, spån med mera.

Är det hälsofarligt att besöka Norrbyskär?
Nej, eftersom dioxin inte är akut giftigt. Men, det kan vara olämpligt att vistas på områden där dioxin förekommer ytligt i höga halter, särskilt för små barn som riskerar att få i sig förorenad jord.

Är det hälsofarligt att bo på Norrbyskär längre perioder?
Utredningen visar att användningen av bekämpningsmedel har varit koncentrerad till sågverksområdet, men att dioxinerna ändå har spridits till olika delar av Norrbyskär, bland annat med sågat virke och spån. Inget talar för att bekämpningsmedel har hanterats nära bostadshus. Risken att exponeras för dioxin via förorenad jord är genom damm eller intag av jord. Den risken är relativt liten, om man inte vistas på de mest förorenade områdena. Dioxiner finns överallt i vår miljö och vi exponeras ständigt för dessa gifter. Det allra största intaget sker via livsmedel, bland annat mejeriprodukter och fet fisk från Östersjön och Bottenviken.

Hur kan de som har bott länge på Norrbyskär ha drabbats?
De kan ha utsatts för viss ökad exponering av dioxin.

Kan man dricka grundvattnet på Norrbyskär?
De brunnsvattenprover som har tagits visar inga förhöjda halter i grundvattnet. Grundvatten bör dock inte tas ut i de mest förorenade områdena.

Kan man äta fisk ur havet vid Norrbyskär?
Inga mätningar har gjorts på fisk vid utredningen. Förhöjda halter av dioxin finns allmänt i fet fisk i Östersjön och Bottenviken. Livsmedelsverket har mer information om det.

Kan man äta växter/grönsaker odlade på Norrbyskär?
Både ja och nej. Inga undersökningar har skett på de områden där grönsaker odlas i dag. Inget tyder i dag på att hantering av bekämpningsmedel har förekommit på dessa områden. Man ska inte odla och äta till exempel morötter och potatis i områden som är utsatta för föroreningar.

Kan jag bada i havet utan hälsorisk?
Ja, bad vid vanliga badplatser är ingen risk.

Hur sprids föroreningarna?
Föroreningarna sprids via luften som partiklar och genom urlakning i mark och vatten. Dioxin binds hårt till organiskt material, som till exempel förmultnade växtdelar, spån med mera.

Vad kommer att hända nu/efter utredningen?
Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun, kommer under april att besluta om eventuella skyddsåtgärder för Lilla Norrbyskär och kubbhusområdena.

Rapport från utredningen/förstudien bifogas.

Mer information:
Frågor om utredningen ställs till:
Lage Olofsson
utvecklingsavdelningen
Umeå kommun
090-16 14 55
070-389 09 55
lage.olofsson@umea.se


Frågor om eventuella skyddsåtgärder ställs till:
Åsa Engman Ölund
miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 59
076-119 16 59
asa.engman@umea.se


Frågor om hälsoaspekter ställs till:
Mats Tysklind
professor i miljökemi
kemiska institutionen
Umeå universitet
090-786 66 68
070-586 69 99
mats.tysklind@chem.umu.se


Håkan Göransson
vik. pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se