Skogsstyrelsen

Förlängt återplanteringsstöd till skogsägare

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:10 CET

De skogsägare som drabbades av stormen Gudrun bör ges möjlighet till återväxtstöd fram till och med år 2010 och stöd för föryngringar med lövskog på mindre än två hektar. Det är några av de förslag för att underlätta återväxtarbetet efter stormen Gudrun som Skogsstyrelsen idag skickar till regeringen.

Efter stormen Gudrun den 8-9 januari 2005 skapades ett tillfälligt återplanteringsstöd till skogsägarna för att få de stormfällda arealerna återbeskogade så snart som möjligt. Avsikten med stödet var både att rädda produktionsvärden och att öka variationen av trädslag.

Arbetet med att återplantera den nerblåsta skogen efter stormen Gudrun har dock dragit ut på tiden. Av de 450 miljoner kronor som avsatts till återplanteringsstöd fram till och med år 2008 är det mesta oförbrukat. I november i år hade endast ansökningar på ca 11 procent av barrskogsstödet, och 10 procent av lövskogsstödet kommit in till Skogsstyrelsen. Nu vill Skogsstyrelsen i en begäran till regeringen att stödet ska förlängas ytterligare två år.

Skogsstyrelsen förslår också en ändring i återväxtförordningen så att föryngringar med lövskog i särskilda fall kan få del av stödet även om de är mindre än två hektar. Ett exempel kan vara de delar av södra Sverige som är lämpliga för ädellövskog men där det förkommer förhållandevis få stormfällda områden över två hektar.

– Det finns stor risk att många marker lämpliga för lövskog kommer att planteras med barrträd på grund av att skogsägarna inte kan använda lövskogsstödet. Det skulle helt motverka tanken bakom stödet, nämligen att stimulera till ökad trädslagsvariation, säger Jonas Bergquist, föryngringsspecialist på Skogsstyrelsen.

I sin begäran till regeringen vill Skogsstyrelsen också att det stöd som inrättades för att förebygga eller eliminera körskador efter Gudrun ska förlängas till och med år 2007.

Läs Skogsstyrelsens begäran till regeringen på www.skogsstyrelsen.se/press.

Mer information: Göran Enander, generaldirektör, Skogsstyrelsen tel: 036-15 57 00
Jonas Bergquist, föryngringsspecialist Skogsstyrelsen tel: 036-15 57 20 mobil: 070-231 74 44
Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen tel: 036- 15 55 52 mobil: 070-600 21 99


Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.