Diskrimineringsombudsmannen

Förlikning sedan gravid kvinna nekades anställnings-intervju hos Göteborgs stad

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2012 11:27 CET

En kvinna sökte en tjänst vid trafikkontoret i Göteborgs stad. Kvinnans anställningsintervju avbokades efter att hon berättat att hon var gravid. Nu har DO träffat en förlikning med Göteborgs stad som ger kvinnan 40 000 kronor.

Kvinnan sökte en tillsvidaretjänst som HR-specialist vid Trafikkontoret i Göteborgs stad. Via e-post uppmanades hon att kontakta arbetsgivaren för att boka tid för en anställningsintervju. När kvinnan kontaktade arbets­givaren berättade hon att var mycket intresserad av tjänsten, men förklarade  också att hon var gravid och skulle föda barn inom kort. Arbetsgivaren ställde då in intervjun, med hänvisning till att man behövde någon på tjänsten omgående och att man hade flera kvalificerade sökande.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har utrett anmälan och därefter bedömt att Göteborgs stad brutit mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. DO och Göteborgs stad har nu träffat en överenskommelse som ger kvinnan 40 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

Fakta: Sedan 2009 har DO tagit emot drygt 200 anmälningar som handlar om missgynnande i samband med föräldraledighet. DO har drivit 14 ärenden, som rör 16 individer, vidare till förlikning eller domstolsavgörande. Läs mer på www.do.se

För mer information kontakta DO:s presstjänst på 08-120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.